Aktuality

Aktuality


 • 16. 07. 2024

  Postup při zpracování 6. úplné aktualizace Územně analytických podkladů (ÚAP)

  Přechodná ustanovení k vyhlášce č. 157/2024 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu, se vztahují na obsah nikoliv na proces pořízení územně plánovacích podkladů.

  Proces pořízení ÚAP je stanoven v zákoně č. 283/2021 Sb., o stavebním řádu (dále jen "NSZ"). V tomto ohledu je důležité zmínit § 317 odst. 6 NSZ, který uvádí: "Činnosti při pořizování územně plánovacích podkladů ukončené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzují podle dosavadních právních předpisů.". Z toho vyplývá, že:

  •  Etapy pořízení ÚAP, které byly zahájeny před 1. červencem 2024, se dokončí dle dosavadních právních předpisů (tj. dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů).
  • Etapy pořízení ÚAP, které budou zahájeny po 1. červenci 2024, se budou řídit dle NSZ.

  Věcný obsah Územně analytických podkladů (ÚAP) se nadále řídí vyhláškou č. 500/2006 Sb.

   


 • 15. 07. 2024

  Vyhláška č. 157/2024 Sb., která obsahuje podrobné požadavky na jednotný standard územního plánu.

  Od 1. 7. 2024 je aplikovatelný nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., a současně nabyla účinnosti jeho prováděcí vyhláška č. 157/2024 Sb., která obsahuje podrobné požadavky na jednotný standard územního plánu.

  Povinnost zpracovávat vybrané části územně plánovací dokumentace, její změny a úplné znění v jednotném standardu je dána v § 59 zákona č. 283/2021 Sb. Podrobnosti jednotného standardu územního plánu určuje vyhláška č. 157/2024 Sb. zejména v § 12 a přílohách č. 10 až 14. Některé rozpracované územní plány či změny územních plánů se však v souladu s přechodnými ustanoveními nového stavebního zákona dokončí podle předchozí právní úpravy.

  Vyhláška č. 157/2024 Sb. definuje standardizované jevy územního plánu, jejich datovou strukturu i grafické zobrazení, stanovuje požadavky na označení předávaných složek a souborů včetně přípustných výměnných formátů a požadavky na zeměpisné usazení, barevnou hloubku a rozlišení rastrových dat. Požadavky na data i výměnné formáty jsou stanoveny tak, aby bylo možné zpracovat územní plán v programech na bázi GIS i CAD. Vyhláška zároveň obsahuje podrobnější členění ploch s rozdílným způsobem využití, které je nutné využívat při tvorbě územních plánů. Jednotný standard neurčuje konkrétní regulaci jednotlivých jevů.

  Pro podporu projektantů jsou na https://www.uur.cz/uzemni-planovani/standardizace-uzemniho-planovani/ zveřejněny vzorové struktury a styly pro ArcGIS Pro a pro QGIS a vzorové struktury ESRI Shapefile. V průběhu července budou doplněny o vzorové projekty včetně vytvořených legend.

  Pokud po nastudování vyhlášky a metodiky nebudou některé otázky objasněny, mohou projektanti a pořizovatelé zaslat dotaz na e-mail KonzultacniStredisko@uur.cz.


 • 11. 07. 2024

  Národní geoportál územního plánování (NGÚP)

  Ministerstvo pro místní rozvoj prvního července spustilo Národní geoportál územního plánování (NGÚP). Sbíhají se v něm veškeré výstupy z územně plánovací činnosti jako zásady územního rozvoje, regulační a územní plány nebo urbanistické studie. Přístup do geoportálu mají projektanti, stavebníci, samosprávy, stavební úřady, dotčené orgány i veřejnost. V průběhu letních měsíců ho resort podle předem daného harmonogramu i zpětné vazby uživatelů doplní a rozšíří o další funkcionality.

  V rámci NGÚP funguje mapový portál mapy.gov.cz, který uživatelům umožňuje zobrazení územních plánů online. Jeho prostřednictvím budou mít také přístup k mapovým podkladům státních organizací jako například České geologické služby, Ministerstva zemědělství a dalších. Geoportál je přístupný také z mobilních zařízení, podmínkou je připojení k internetu.

  Tuto novou stránku naleznete na adrese https://uzemniplanovani.gov.cz

   

  V současné chvíli NGÚP umožňuje validaci územního plánu a jeho změn oproti jednotnému standardu (formát shapefile). V případě kompletních dokumentací můžete jeho prostřednictvím provést plnou kontrolu. U změn dokumentací umožňuje kontrolu částečnou. Jde například o:

  • přítomnost povinných standardních vrstev
  • přítomnost standardních atributů ve standardních vrstvách
  • kontrola povolených hodnot ve standardních atributech
  • kontrola topologické správnosti a čistoty standardních vrstev
  • kontrola souladu polohových vztahů mezi standardními vrstvami

  Po úspěšné validaci je možné data importovat do geodatabáze NGÚP a zobrazit územní plán nad zvolenou podkladovou mapou. Postupem času se prostřednictvím geoportálu naplní cíl vytvoření takzvané bezešvé mapy ČR. Mapové komponenty využívají produkty Esri a podporují i další služby jako například přidání vrstvy ze souboru shapefile v S-JTSK nebo připojení služby ArcGIS Server, WMS a WMTS. 

  Agendový informační systém geoportálu umožňuje doručení datové zprávy do centrální datové schránky MMR určené pro územní plánování. Poté se zpráva manuálně nebo automaticky přiřadí příslušnému spisovému uzlu, kterým může být například konkrétní ministerstvo, kraj nebo obec s rozšířenou působností. Na veřejnou část geoportálu je možné zveřejnit jakýkoli dokument územního plánování, ať už jde o textovou nebo grafickou část. Systém zároveň generuje URL odkaz, pod kterým bude ke stažení.

   Společně s dodavatelem společností SEVITECH, a.s., Ministerstvo pro místní rozvoj dodá v průběhu léta a podzimu další funkcionality. Protože se jedná o webovou aplikaci, dojde k přidání prostřednictvím aktualizací mimo běžné pracovní hodiny.

   Červenec

  • zavedení uživatelských rolí a oprávnění v agendovém informačním systému a s tím spojený oběh dokumentů (třídění, podepisování, schvalování)
  • evidence zástupců pořizovatele
  • optimalizace validačního nástroje
  • podpora formátu dxf
  • validace a import vymezeného zastavěného území do NGÚP
  • žádost o udělení oprávnění k výkonu k územně plánovací činnosti včetně prodloužení oprávnění, žádosti o změnu údajů v seznamu, prohlášení o ukončení činnosti

   Srpen

  • zápis a změny zobrazení seznamu oprávněných investorů na veřejné části geoportálu
  • třídění dokumentů podle cizího a vlastního původu
  • schvalování, podepisování a odesílání vlastních dokumentů
  • rozdělovník adresátů
  • přijetí připomínek v agendovém systému k návrhu územně plánovací dokumentace prostřednictvím elektronického formuláře
  • základní kategorizace a evidence vypořádání v agendovém systému
  • podání připomínek k návrhu územně plánovací dokumentace
  • podání podnětu na pořízení územní studie
  • návrh na pořízení změny územně plánovací dokumentace

  Září

  • podrobná správa přijatých připomínek včetně exportu a šablon pro vyhodnocení
  • přidání šablon oznámení nebo předložení návrhu a dalších dokumentů do agendového informačního systému
  • validace a import zásad územního rozvoje do NGÚP

 • 08. 07. 2024

  Nový stavební zákon a jeho novely a další prováděcí předpisy

  Stavební zákon a jeho novely a další prováděcí předpisy

  Zde jsou uvedeny informace o novém stavebním zákoně (zákon č. 283/2021 Sb.) a o jeho novelách.

  Upozornění:

  Jedná o pracovní pomůcku, texty neprošly jazykovou a legislativní korekturou.

  Vyhláška o ÚAP, ÚPD a jednotném standardu

  Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu, nabývá účinnosti 1. 7. 2024.

  Vyhláška upravuje náležitosti obsahu územně analytických podkladů, rozsah a formu územně analytických podkladů pro území kraje a jejich úplné aktualizace předkládaných k projednání radě kraje, formáty údajů o území a podmínky jejich poskytování, náležitosti obsahu a strukturu zadání zásad územního rozvoje, územního plánu a regulačního plánu a náležitosti obsahu zadání změny územně plánovací dokumentace. Dále stanoví obsah jednotného standardu územně plánovací dokumentace, vymezení zastavěného území a územních opatření a požadavky na strojově čitelný formát územní studie.

  Dokumenty

  Vyhláška o ÚAP, ÚPD a jednotném standardu

  Odůvodnění


 • 20. 06. 2024

  Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

  Veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se uskuteční ve čtvrtek 25. 7. 2024 od 9:30 hod. v Kongresovém sále B1.05, budova B Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava.

  Návrh Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území jsou v tištěné podobě k nahlédnutí na Krajském úřadě Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu, Ke Skalce 5907/47, 586 01 Jihlava a dále jsou vystaveny na Portálu územního plánování Kraje Vysočina (https://pupo.kr-vysocina.cz/), téma (resp. dlaždice) „Územní plán kraje“, záložka „Projednávané dokumentace“, dále „Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina“, a konečně „Dokumenty (17)“.

  Předmětem Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina je uvedení této dokumentace do souladu s Politikou územního rozvoje České republiky. Jedná se zejména o následující změny (nejedná se o vyčerpávající výčet):

  • dílčí úpravy priorit územního plánování Kraje Vysočina,
  • dílčí rozšíření vymezení rozvojové osy republikového významu OS5 a s tím související úprava typů krajin,
  • vymezení specifických oblastí SOB9 a SOBk6, ve kterých se projevuje aktuální problém ohrožení území suchem,
  • zrušení koridoru územní rezervy pro prověření budoucí modernizace trati č. 230 v úseku hranice kraje – Světlá nad Sázavou,
  • zrušení koridoru pro umístění stavby napojení transformovny (TR) Mírovka na stávající vedení zvn 400 kV Řeporyje – Prosenice (realizováno),
  • vymezení koridoru pro umístění nadzemního vedení 400 kV TR Kočín – TR Slavětice a TR Slavětice – TR Čebín,
  • vymezení plochy pro zaústění nových a změnu zaústění stávajících vedení přenosové a distribuční soustavy do TR Slavětice,
  • zrušení koridoru pro plynovod Kralice nad Oslavou – hranice kraje a plochy pro kompresorovou stanici Kralice, zrušení koridoru pro plynovod Olešná u Havlíčkova Brodu – Borek (hranice kraje),
  • vymezení nových ploch územních rezerv pro lokality akumulace povrchových vod jako ploch pro prověření budoucího umístění vodních nádrží.

  Součástí Portálu územního plánování Kraje Vysočina je aplikace Projednání ÚPD“, která umožňuje připravit podání připomínek a námitek. Aplikace je dostupná na adrese: https://gispbox.kr-vysocina.cz/ost/projednani-upd/public/

   

  Po vyplnění identifikačních údajů podatele bude připomínka automaticky vygenerována a odeslána na zadanou e-mailovou adresu.  Pro řádné a zákonné uplatnění připomínek musí podatel dokument podepsat a doručit na krajský úřad.


 • 13. 06. 2024

  Postup pořizování územních plánů a jejich změn po 1. 7. 2024

  Metodické sdělení MMR objasňuje jak v jednotlivých etapách pořizování územního plánu nebo jeho změny navázat po plné účinnosti nového stavebního zákona.

  Metodické sdělení je dostupné zde


 • 13. 06. 2024

  Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu

  Momentálně se čeká na vyhlášení ve Sbírce zákonů. Očekává se, že k vyhlášení dojde v nejbližších dnech.

  Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu je dostupná zde

  Odůvodnění vyhlášky je dostupné zde

  Důležité body vyhlášky:

  • Vyhláška stanoví náležitosti obsahu územně analytických podkladů (ÚAP), územně plánovací dokumentace (ÚPD) a jednotného standardu.
  • Upřesňuje rozsah a formu projednání ÚAP  a jejich aktualizace.
  • Definuje formáty údajů o území a podmínky jejich poskytování.

 • 23. 05. 2024

  Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina – VRT

  – změna termínu veřejného projednání

  Veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území se uskuteční ve změněném termínu  ve středu 26. 6. 2024 od 9:30 hod. v Kongresovém sále B1.05, budova B Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava. Původní termín konaní veřejného projednání se tímto ruší.

  Návrh Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina a Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území jsou v tištěné podobě k nahlédnutí na Krajském úřadě Kraje Vysočina, odboru územního plánování a stavebního řádu, Ke Skalce 5907/47, 586 01 Jihlava a dále jsou vystaveny na Portálu územního plánování Kraje Vysočina (https://pupo.kr-vysocina.cz), téma (resp. dlaždice) „Územní plán kraje“, záložka „Projednávané dokumentace“, dále „Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina“, a konečně „Dokumenty (17)“.

  Předmětem Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina je vymezení koridoru pro umístění vysokorychlostní trati (VRT) v úseku Leština u Světlé (hranice Středočeského kraje) – Velká Bíteš (hranice Jihomoravského kraje) náhradou za dosavadní koridor územní rezervy. Dále je předmětem vymezení koridorů pro související úpravy a rozvoj konvenční železniční dopravy. Jedná se o napojení Jihlavy na VRT a přestavbu železničního uzlu Jihlava, a rovněž propojení mezi VRT a konvenční sítí u Světlé nad Sázavou a u Velké Bíteše. Předmětem aktualizace je rovněž vymezení koridoru pro umístění jihozápadního obchvatu města Velká Bíteš (silnice I/37) náhradou za dosavadní koridor územní rezervy a to v koordinaci s výše uvedeným kolejovým propojením.

  Součástí Portálu územního plánování Kraje Vysočina je aplikace Projednání ÚPD , která umožňuje připravit podání připomínek a námitek. Aplikace je dostupná na adrese https://pupo.kr-vysocina.cz/up/kraj/A10VRT

  Po vyplnění identifikačních údajů podatele bude připomínka automaticky vygenerována a odeslána na zadanou e-mailovou adresu.  Pro řádné a zákonné uplatnění připomínek musí podatel dokument podepsat a doručit na krajský úřad.

  Důvodem pro změnu termínu konání veřejného projednání byly dílčí technické problémy se zveřejněním dokumentace. Stanoviska, námitky a připomínky, které byly již uplatněny na základě prvního oznámení o konání veřejného projednání ze dne 9. 5. 2024, zůstávají v plné platnosti. Nedošlo k žádným změnám dokumentace.


 • 07. 05. 2024

  Seminář o datech a službách resortu zeměměřictví a katastru

  Kdy: 29. května 2024, 9:30 hod.

  Kde: Krajský úřad Vysočina

  Program

  9:30 - 9:45          Úvod – resort ČÚZK a změny v legislativě  - Ing. Petr Dvořáček

  9:45 - 10:30        Základní báze geografických dat (ZABAGED®) – aktualizace, novinky - RNDr. Jana Pressová

  10:30 - 11:15      Nové státní mapové dílo z produkce Zeměměřického úřadu - Ing. Petr Dvořáček

  11:15 - 11:45      Letecké měřické snímkování, Ortofoto ČR - aktualizace -  Ing. Petr Dvořáček

  11:45 - 12:00      Přestávka           

  12:00 - 12:45      Novinky ve službách Informačního systému katastru nemovitostí ČR (ISKN), RÚIAN  - Ing. Petr Souček, Ph.D.

  12:45 - 13:15      Webové aplikace úřadu - Ing. Petr Dvořáček

  13:15 - 13:30      Změny v poskytování dat, otevřená data - Mgr. Jana Volná

  13:30 - 14:00      Dotazy, diskuze, závěr  


 • 19. 04. 2024

  Mapová aplikace - Územní plány obcí

  V mapové aplikaci Územní plány v obcích byly od 1.1.2024 aktualizovány tyto územně plánovací dokumentace: 

  OPR Bystřice nad Pernštejnem - Změna č. 1 ÚP Ždánice

  ORP Havlíčkův Brod - Změna č. 5 ÚP Havlíčkův Brod, Změna č. 4 ÚP Horní Krupá, Změna č. 3 ÚP Kámen,  Změna č. 7 ÚP Krásná Hora, Změna č. 1 ÚP Pohled

  ORP Humpolec - Změna č. 3 ÚP Hořice

  ORP Chotěboř - Změna č. 1 ÚP Čachotín, Změna č. 3 ÚP Víska

  ORP Jihlava - Změna č. 1 ÚP Boršov, Změna č. 2  ÚP Dobroutov

  ORP Moravské Budějovice - ÚP Jakubov

  ORP Pelhřimov - ÚP Rodinov

  ORP Telč - Změna č. 1 ÚP Horní Myslová, Změna č. 5 ÚP Telč, ÚP Vanov, ÚP Volvčice

  ORP Třebíč - Změna č. 1 ÚP Krhulov, Změna č. 2 ÚP Okříšky, ÚP Rohy, Změna č. 2a Třebíč, Zmšna č. 2 ÚP Stařeč

  ORP Velké Meziříčí - Změna č. 2 ÚP Otín

  ORP Žďár nad Sázavou - Změna č. 3 ÚP Svratka, Změna č. 6 ÚP Žďár nad Sázavou


 • 27. 03. 2024

  Kontrolní nástroj ETL a záznam ze školení z 25. 3. 2024

  Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, připravilo ve spolupráci se společností HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. a T-MAPY spol. s r.o. novou verzi kontrolního nástroje na standard územních plánů.

  Dne 25. 3. 2024 se ke kontrolnímu nástroji konalo školení, ze kterého je zveřejněna videonahrávka, a to na adrese:

  Školení ke kontrolnímu nástroji na standard územního plánu 25. 3. 2024 (youtube.com). Prezentace ze školení je ke stažení ZDE.

  Před registrací a zahájením používání tohoto nástroje doporučujeme podrobně se seznámit s uživatelskou příručkou, která je k dispozici ZDE nebo na stránkách UUR (https://www.uur.cz/uzemni-planovani/standardizace-uzemne-planovaci-dokumentace/).

  Nový uživatel se pro používání kontrolního nástroje zaregistruje na adrese: https://etl-up-new.uur.cz/etl-v2/registrace.

  Po vyplnění požadovaných údajů odešle aplikace nově registrovanému uživateli ověřovací email. Po registraci je uživateli přidělena role „Projektant“. Uživatel, který má oprávněný nárok na přidělení některé z rolí: „Správce“, „Administrátor“, „Pořizovatel“ o takové oprávnění požádá e-mailem administrátory aplikace: zvardon@uur.cz, tomas@uur.cz. Ti posoudí oprávněnost požadavku a požadovanou roli přidělí. V případě nejasností, dotazů či problémů je možné se obracet na konzultační středisko Ústavu územního rozvoje: KonzultacniStredisko@uur.cz.

  Veškeré informace najdete v rámci aktuality na webových stránkách ministerstva v sekci Stavební právo > Informace a aktuality > Územní plánování – ZDE.

  Současně došlo k aktualizaci obsahu webové stránky k jednotnému standardu územně plánovací dokumentace plánu – ZDE.

  V návaznosti na výše uvedené si Vás dovolujeme upozornit na § 21a odst. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů: „Soulad územně plánovací dokumentace s jednotným standardem prokáže pořizovatel v jejím odůvodnění dokladem z elektronického kontrolního nástroje, který Ministerstvo pro místní rozvoj zpřístupní bezplatně způsobem umožňujícím dálkový přístup.“ Vzhledem ke skutečnosti, že ze strany Ministerstva pro místní rozvoj došlo k bezplatnému zpřístupnění kontrolního nástroje, je § 21a odst. 6 vyhlášky přímo aplikovatelný. Od této chvíle tedy již soulad územně plánovací dokumentace s jednotným standardem zkoumá a prokazuje s využitím kontrolního nástroje sám pořizovatel.


 • 15. 03. 2024

  Školení ke kontrolnímu nástroji na standard územního plánu

  Školení k ETL nástroji 25. 3. 2024

  Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, pořádá školení k připravovanému zveřejnění kontrolního nástroje ETL určeného projektantům a pořizovatelům pro potřeby prokázání souladu územního plánu nebo jeho změny s jednotným standardem dle § 21a odst. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti. Na školení vystoupí a tento nástroj představí zástupce dodavatelské společnosti.

  Na školení bude prezentován kontrolní nástroj ETL na stávající standard územního plánu.

  Workshop se bude konat dne 25. 3. 2024 od 14:00 do 16:00 hod.

  Streamován bude na adrese https://stream.lifesizecloud.com/extension/20985328/7d380ae9-67bb-4194-9640-ccdcf0baee30

  Připojit se může kdokoliv, maximální kapacita je limitována počtem 500 osob. Záznam školení bude následně zveřejněn na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj v sekci Jednotný standard územně plánovací dokumentace.

  Prezenčně se školení uskuteční v zasedacím sále AVI, Pařížská 4, Praha 1. Vstup bude umožněn od 13.50 hodin, a to pouze předem registrovaným účastníkům, registrace je možná do 22. 3. 2024 do 14 hodin na e-mailové adrese marta.opletalova@mmr.gov.cz do naplnění kapacity sálu. Akce je bezplatná.


 • 06. 03. 2024

  MMR vybralo dodavatele NGÚP

  Národní geoportál územního plánování bude od 1. 7. 2024 sloužit jako centrální nástroj pro digitalizaci územního plánování a zároveň usnadní související procesy. Bude klíčovým informačním systémem veřejné správy, který umožní koordinaci a sdílení územních plánů včetně návrhů, zasílání připomínek nebo námitek online a také výrazně omezí byrokracii. Informační systém společně s hardware zajistí společnost Sevitech CZ za zhruba 151 milionů korun bez DPH.

  Národní geoportál územního plánování (NGÚP) je klíčovou součástí nového stavebního zákona s mimořádným přínosem pro ekonomiku ČR. Budou se v něm sbíhat všechny výstupy z územně plánovací činnosti, například zásady územního rozvoje, regulační a územní plány nebo urbanistické studie. Z jednoho místa k nim budou mít přístup projektanti, stavebníci, samosprávy, stavební úřady, dotčené orgány i běžní občané, a to podle zásad otevřených dat. Systém také umožní podávání připomínek a námitek k územnímu plánování online.

   V rámci soutěžního dialogu na zajištění národního geoportálu územního plánování jednali zástupci resortu se třemi potenciálními dodavateli. V jeho průběhu měli účastníci možnost zadávací a smluvní podmínky upřesňovat, připomínkovat, navrhovat technické řešení nebo úpravy. Soutěžní dialog skončil teprve poté, co se na nich MMR jako zadavatel shodlo s účastníky. Výsledkem byly dvě kvalitní nabídky, které vyhovovaly i cenou, resort se proto chystal vyhlásit vítěze soutěže. Třetí z účastníků dialogu, který sám nabídku nepodal, zadávací podmínky napadl u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Během soutěže přitom nenaznačoval, že by se k tomuto kroku chystal, v opačném případě by ani soutěžní dialog nemohl skončit. MMR proto nemohlo předpokládat a ani nezpůsobilo situaci, kdy řádně vysoutěžená společnost nemůže začít pracovat.

   Vzhledem k možné délce řízení u ÚOHS a blížící se zákonné lhůtě pro spuštění geoportálu se resort rozhodl zakázku zadat napřímo. Smlouvy na vývoj a údržbu geoportálu včetně související hardwarové infrastruktury uzavřelo Ministerstvo pro místní rozvoj se společností Sevitech CZ. Celková hodnota smluv dosahuje zhruba 151 milionů korun bez DPH. MMR zakázku zadalo skrze jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU) poté, co vyčerpalo všechny standardní možnosti. V rámci několika milníků se bude systém postupně rozšiřovat, tak aby veškeré povinné úkony, které stanovuje stavební zákon bylo možné od 1. 7. 2024 v geoportálu vykonávat. Agilní vývoj umožní pružně reagovat na možné komplikace a podněty, které se objeví během testování.


 • 04. 03. 2024

  Aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje ČR od 1. 3. 2024

  Vláda schválila Aktualizaci č. 7 Politiky územního rozvoje ČR usnesením č. 89/2024 ze dne 7. února 2024.

  Z výše uvedeného vyplývá, že v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona Aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje ČR je závazná od 1. března 2024.

  Úplné znění Politiky územního rozvoje ČR (včetně Aktualizace č. 7) naleznete na webu Ministerstva pro místní rozvoj ČR: https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/koncepce-a-strategie/politika-uzemniho-rozvoje-ceske-republiky/uplne-zneni-politiky-uzemniho-rozvoje-ceske-republ.

  Na webu MMR naleznete také Aktualizaci č. 7 a související materiály: https://mmr.gov.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/koncepce-a-strategie/politika-uzemniho-rozvoje-ceske-republiky.


 • 27. 02. 2024

  Úprava lesního zákona - 30 m od okraje lesa

  Podnět Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů z hlediska problematiky sledovaného jevu č. 37a v návaznosti na novelizaci zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) zákonem č. 149/2023 Sb., kdy s účinností k 1. 1. 2024 dochází ke změně § 14 odst. 2 tohoto zákona z hlediska možnosti stanovení podmínek v zájmu ochrany lesa i na pozemky do vzdálenosti 30 m od okraje lesa (do 31. 12. 2023 je v lesním zákoně tato vzdálenost stanovena na 50 m).

  Ústav pro hospodářskou úpravu lesů (ÚHÚL) se zabývá problematikou sledovaného jevu č. 37a, týkajícího se ochranného pásma lesa. V návaznosti na novelizaci lesního zákona zákonem č. 149/2023 Sb. dochází k změně § 14 odst. 2 s účinností od 1. 1. 2024.

  Hlavní změny:

  Snížení ochranného pásma z 50 m na 30 m: Dříve platilo, že na pozemcích do 50 m od okraje lesa mohly být stanoveny podmínky v zájmu ochrany lesa. Nyní se tato vzdálenost snižuje na 30 m.

  Možnost stanovení podmínek pro ochranu lesa: Orgán státní správy lesů může i nadále stanovovat podmínky pro ochranu lesa na pozemcích v ochranném pásmu. Tyto podmínky se mohou týkat například výsadby stromů, zákazu těžby dřeva nebo omezení stavební činnosti.

  Vazba na ÚAP

  Příloha č. 1 Vyhlášky uvádí v rámci sledovaných jevů „jev č. 37a lesy, jejich kategorizace a vzdálenost 50 m od okraje lesa“. V současné době Ministerstvo neuvažuje o novelizaci Vyhlášky s ohledem na pokročilý stav přípravy vyhlášky k novému stavebnímu zákonu (zákon č. 283/2021 Sb.) na úseku územního plánování, která by měla platit od 1. 7. 2024. Připravovaná vyhláška bude již na výše uvedenou novelizaci lesního zákona reagovat a vzdálenost 50 m od okraje lesa bude v příslušném jevu nahrazena vzdáleností 30 m od okraje lesa. V současné době je však při pořizování územně analytických podkladů třeba postupovat dle stávající platné Vyhlášky a v jevu č. 37a vymezovat vzdálenost 50 m od okraje lesa. V případě potřeby si mohou pořizovatelé územně analytických podkladů odvodit a evidovat do doby úpravy tohoto sledovaného jevu vzdálenost 30 m od okraje lesa v rámci databází územně analytických podkladů v jevu č. 119 Vyhlášky „Další dostupné informace o území“.

  Metodické sdělení naleznete zde:

   


 • 20. 02. 2024

  Odstávka mapových aplikací Portálu územního plánování Kraje Vysočina

  Ve středu 22.2.2024 od 18:00 do 22:00 mohou být z technických důvodů nedostupné mapové aplikace Portálu územního plánování Kraje Vysočina. Obnovení plného provozu předpokládáme po 22. hodině.

  Omlouváme se za komplikace.


 • 08. 02. 2024

  Workshop k jednotnému standardu územních plánů

  Workshop se zaměří na požadavek na odlišný standard v případě územních plánů vydávaných v měřítku 1 : 10 000.

  Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, bude organizovat další workshop k návrhu vyhlášky k novému stavebnímu zákonu o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu, který naváže na workshop konaný 23. 1. 2024.

  Workshop se uskuteční 12. února 2024 od 9:30 do cca 11:30 hod. v AVI, Pařížská 4, Praha 1. Vstup bude umožněn od 9 hodin, akce je bezplatná. Prezenčně se mohou zúčastnit pouze osoby, které se předem zaregistrovaly, registrace byla ukončena 8. 2. 2024.

  Pro ostatní bude k dispozici stream workshopu na adrese: https://stream.lifesizecloud.com/extension/20616544/2f2527cd-09b1-4cd7-ac44-cd2ce660ab92. Připojit se může kdokoliv, registrace není nutná. Případné dotazy a podněty nebudou během přenosu zodpovídány


 • 07. 02. 2024

  Fond Vysočiny – vyhlášení Programu ÚZEMNÍ PLÁNY 2024

  Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo dne 6. 2. 2024 usnesením č. 0062/01/2024/ZK vyhlásit v rámci Fondu Vysočina Program „ÚZEMNÍ PLÁNY 2024“. Cílem Programu je podpora prvního pořízení návrhu územního plánu pro společné jednání podle stavebního zákona a to především u malých obcí.

  Maximální výše dotace je stanovena na 150 tis. Kč až 250 tis. Kč na jeden projekt (podpora je odvislá od ceny návrhu územního plánu pro společné jednání).

  Jedná se o nesoutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden na základě času podání. Obce tak mohou od 11. 3. 2024 od 8:00 h do 5. 4. 2024 podávat své žádosti do vyčerpání finančních prostředků 1 000 000,- Kč.

  V roce 2024 je tento Program vyhlášený v této podobě naposledy.

  Potřebné formuláře naleznete na odkaze: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02911?kat=5&s=vse


 • 05. 02. 2024

  Seminář - Nový stavební zákon: změny v územním plánování.

  Dovolujeme si vás srdečně pozvat na seminář na téma Nový stavební zákon: změny v územním plánování, který se uskuteční dne 19. března 2024 od 9:30 hodin ve Výukovém centru Vysoké školy polytechnické Jihlava, Tolstého 16, Jihlava

  Program semináře je určený výhradně pro úředníky obecních a krajských úřadů na úseku územního plánování v rámci kraje Vysočina.

  Časový harmonogram a přehled témat semináře přikládáme v pozvánce. Poprosíme o Vaše přihlášení prostřednictvím formuláře níže. Počet účastníků je limitován.

  Přihlásit se můžete zde: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Nový stavební zákon: změny v územním plánování – Jihlava (gov.cz)

  Program semináře


 • 22. 01. 2024

  Doložení ověření výsledků kontroly jednotného standardu územního plánu ETL nástrojem

  Doložení ověření výsledků kontroly jednotného standardu územního plánu ETL nástrojem

  Na základě dotazu ke způsobu doložení ověření výsledků kontroly jednotného standardu územního plánu ETL nástrojem Vám v příloze zasíláme návrh textu, který by byl součástí textové části odůvodnění územního plánu. Samotný protokol z kontroly ETL nástrojem by pak byl přílohou odůvodnění. Tento postup vč. uvedeného návrhu textu byl konzultován s Ministerstvem pro místní rozvoj.

  „Ustanovení § 20a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021Sb., ve znění pozdějších předpisů stanoví, že vybrané části územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny a úplné znění územně plánovací dokumentace se zpracovávají v jednotném standardu. Podrobnosti jednotného standardu územně plánovací dokumentace stanoví prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška zároveň v § 21a odst. 6 stanoví, že soulad územně plánovací dokumentace s jednotným standardem prokáže pořizovatel v jejím odůvodnění dokladem z elektronického kontrolního nástroje.

  Městský / Obecní úřad XXX jako pořizovatel potvrzuje, že Územní plán xxxxxxx, jehož datová část byla ověřena v elektronickém kontrolním nástroji prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina dne xx.xx.xxxx (viz doklad v příloze č. X), je v souladu s požadavky jednotného standardu územně plánovací dokumentace.

  Dále bude přiložen protokol z ETL nástroje


 • 16. 01. 2024

  Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, k aplikaci § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb.

  Celé společné stanovisko tanovisko naleznete zde:

  Znění § 334a zákona č. 283/2021 Sb.§ 334a

  (1) Přechodným obdobím se rozumí pro účely odstavců 2 a 3 období od 1. ledna 2024 do 30. června 2024 a pro účely odstavce 4 období od 1. července 2022 do 30. června 2023.

  (2) Ve věcech týkajících se územního plánování se v přechodném období postupuje podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou územního řízení týkajícího se vyhrazené stavby uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo stavby s ní související, které v přechodném období nelze zahájit. Pro účely přechodných ustanovení v části dvanácté hlavě II dílu 2 se za den nabytí účinnosti tohoto zákona považuje 1. červenec 2024.

  (3)  Ve věcech týkajících se záměrů podle tohoto zákona se v přechodném období postupuje podle dosavadních právních předpisů s výjimkou věcí týkajících se vyhrazených staveb uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, staveb s nimi souvisejících a staveb tvořících s nimi soubor staveb. Pro účely přechodných ustanovení v části dvanácté hlavě II dílu 4 se za den nabytí účinnosti tohoto zákona považuje 1. červenec 2024. Ve věcech týkajících se vyhrazených staveb uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, staveb s nimi souvisejících a staveb tvořících s nimi soubor staveb se postupuje podle tohoto zákona s výjimkou § 172, § 173, § 185 odst. 3 písm. c) a části sedmé.

  (4)  V přechodném období vykonává působnost Nejvyššího stavebního úřadu jako služebního úřadu Ministerstvo pro místní rozvoj a působnost stanovenou předsedovi Nejvyššího stavebního úřadu jako služebnímu orgánu státní tajemník v Ministerstvu pro místní rozvoj.

  Použitelnost NStZ v oblasti územního plánování

  V oblasti územního plánování  se podle § 334a odst. 2 NStZ postupuje podle dosavadních předpisů. Výjimku z tohoto principu představuje územní rozhodování ve věcech vyhrazených staveb, kdy pro účely povolování vyhrazených staveb nebude možné zahajovat nová územní řízení. Jinými slovy, přestože územní rozhodování a umisťování staveb je podle části třetí StZ realizačním nástrojem územního plánování, pro umisťování nových vyhrazených staveb se nepoužije.

  Zároveň však platí § 330 odst. 1 NStZ, podle kterého se řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti NStZ dokončí podle dosavadních právních předpisů. To znamená, že zahájená územní řízení, jejichž předmětem je vyhrazená stavba podle NStZ, budou dokončena podle StZ. Nová územní řízení však již nebude možné v přechodném období ve věci vyhrazených staveb zahajovat.

  Pro vyhrazené stavby povolované v přechodném období se však v důsledku § 334a odst. 2 NStZ bude vydávat závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b StZ, neboť na vydávání tohoto závazného stanoviska se žádná výjimka v § 334a odst. 2 nevztahuje.

  V případě záměrů a staveb jiných než vyhrazených se postupuje podle dosavadních právních předpisů, tedy územní řízení lze u těchto záměrů a staveb zahájit a rozhodnout o žádosti, viz dále.

  Dosavadními právními předpisy je nutno rozumět nejen StZ a jeho prováděcí právní předpisy, ale také ta ustanovení NStZ, která v souladu s § 335 písm. a) NStZ již nabyla účinnosti.  S ohledem na skutečnost, že StZ bude zrušen k datu 1. 1. 2024, tedy k nabytí účinnosti NStZ, je pro dosavadní právní předpisy toto datum rozhodující. Jinými slovy, dosavadní právní předpisy se budou používat v jejich znění do 31. 12. 2023.

  S ohledem na výše uvedené se bude v důsledku § 334a odst. 2 NStZ v oblasti územního plánování v přechodném období, tj. od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 postupovat ve všech procesech tak, jako by NStZ nenabyl účinnosti. Výjimkou bude územní rozhodování ve věcech vyhrazených staveb a ustanovení NStZ, která již nabyla účinnosti

   


 • 09. 01. 2024

  Mapová aplikace - Územní plány obcí

  V mapové aplikaci Územní plány v obcích byly od 1.1.2023 do 31.12.2023 aktualizovány tyto územně plánovací dokumentace: 

  ORP Bystřice nad Pernštejnem - Změna č. 2 ÚP Zvole

  ORP Havlíčkův Brod - Změna č. 3 ÚP Česká Bělá, Změna č. 3  ÚP Dlouhá Ves, Změna č. 12 ÚP Havlíčkův Brod, Změna č. 2 ÚP Havlíčkova Borová,  Změna č. 3 ÚP Knyk, Změna č. 6 ÚP Krásná Hora, Změna č. 4 ÚP Okrouhlice, Změna č. 1 ÚP Olešenka, Změna č. 2 ÚP Stříbrné Hory,  Změna č. 3 ÚP Vysoká,  Změna č. 2 ÚP Ždírec

  ORP Humpolec-  Změna č. 1 ÚP Budíkov, Změna č. 2 ÚP Čejov, Změna č. 2 ÚP Kaliště, Změna č. 2 ÚP Řečice

  ORP Chotěboř  - Změna č. 1 Úp Kraborovice, Změna č. 3 ÚP Sobíňov

  ORP Jihlava - Změna č. 1a a Změna č. 1b ÚP Batelov, Změna č. 1 ÚP Brzkov,  ÚP Dolní Cerekev, ÚP Dvorce, ÚP Hybrálec, ÚP Kamenná, Změna č. 1 ÚP Kaliště,   Změna č. 6 ÚP Polná, ÚP Rančířov, Změna č. 1 ÚP Šimanov, Změna č. 1 ÚP Vilánec,  Změna č. 1 ÚP Zbinohy

  ORP Moravské Budějovice - ÚP Bohušice, Změna č. 2b ÚP Jemnice, Změna č. 2 ÚP Láz, Změna č. 1 ÚP Vícenice

  ORP Náměšť nad Oslavou - Změna č. 1 ÚP Hartvíkovice,  ÚP Naloučany, Změna č. 2 Náměšť nad Oslavou

  ORP Pelhřimov - Změnqa č. ÚP Bořetín, ÚP Božejov, Změna č. 1 Černovice, Změna č. 3 Mnich, Změna č. 1 ÚP Moraveč, Změna č. 1 ÚP Pavlov, Změna č. 1 ÚP Putimov,  ÚP Útěchovičky, Změna č. 2 ÚP Žirov

  ORP Světlá nad Sázavou - Změna č. 1 ÚP Druhanov, Změna č. 2 ÚP Horní Paseka, Změna č. 1 ÚP Pohleď, Změna č. 6 ÚP Světlá nad Sázavou, ÚP Trpišovice

  ORP Telč - Změna č. 1 ÚP Borovná, Změna č. 2 ÚP Hostětice, Změna č. 1 ÚP Mrákotín, Změna č. 2 a Změna č. 3 ÚP Mysliboř,  Změna č. 1 ÚP Knínice, Změna č. 1 ÚP Nevcehle, Změna č. 1 ÚP Nová Říše, Územní plán Olší,   Změna č. 1 ÚP Ořechov,  Změna č. 1 Rozseč, Změna č. 2 ÚP Stará Říše, Změna č. 2 ÚP Zadní Vydří

  ORP Třebíč - Úp Biskupice-Pulkov, Změna č. 1 ÚP Čechtín,  ÚP Dalešice, Změna č. 1 ÚP Herlatice, ÚP Horní Újezd, Změna č. 1  ÚP Hrotovice, Změna č. 1 ÚP Chlístov, Změna č.1 ÚP Nový Telečkov,  Změna č. 1 Úp Mikulovice, Změna č. 1 ÚP Šebkovice, ÚP Petrovice, ÚP Radošov, ÚP Třebenice, Změna č. 2 ÚP Valeč

  ORP Velké Meziříčí - Změna č. 1 ÚP Březí, Změna č. 2 ÚP Heřmanov,  Změna č. 1 ÚP Křižanov, Změna č. 1 ÚP Martinice, Změna č. 1 ÚP Ořechov, Změna č. 1 ÚP Kozlov, Změna č. 1 ÚP Oslavička, Změna č. 1 ÚP Netín, ÚP Pikárec

  ORP Žďár nad Sázavou - Změna č. 2 ÚP Hodíškov, ÚP Karlov, Změna č. 2 ÚP Krásněves, Změna č. 2 ÚP Ostrov nad Oslavou, Změna č. 3 ÚP Pokojov, Změna č. 1 3 ÚP Sirákov, Změna č. 1 ÚP Světnov, Změna č. 2 a 5 ÚP Žďár nad Sázavou


 • 05. 01. 2024

  ZPF x standardizace ÚP

  V případě „prostého“ uvádění ÚP do jednotného standardu se z pohledu orgánu ochrany ZPF jedná o technickou změnu dokumentace, v rámci které není důvodné prověřovat dopad na ZPF. Toto však nebude platit v případě „významné“ úpravy regulativů vymezených zastavitelných ploch převáděných v rámci standardizace či vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změny územního plánu, jehož součástí je převod do jednotného standardu.


 • 03. 01. 2024

  Novela zákona o ZPF

  Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu zpřísňuje podmínky pro odnětí zemědělské půdy.

  Ze zákona byl vyjmut § 4 odst. 5, který zněl: „Odstavec 4 se použije také při posuzování ploch, které jsou již vymezeny jako zastavitelné v platné územně plánovací dokumentaci. Odstavec 3 se nepoužije při posuzování ploch vymezených jako zastavitelné nebo jako plochy územní rezervy v platné územně plánovací dokumentaci.“ Pro doplnění kontextu uvádíme ještě § 4 odst. 3 (zůstává beze změn): „Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.“

  Z výše uvedeného vyplývá, že nově u ploch na půdách v I. a II. třídě ochrany, které jsou přebírány z platného ÚP do nového ÚP, bude požadováno standardně prokázání výrazně převažujícího veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Dřívější výjimka již tedy neplatí. Novela zákona je účinná od 1. 1. 2024, tzn. v našich stanoviskách bude toto zohledněno již od těchto dnů. Stanoviska vydaná před účinností novely, tzn. v předchozích fázích projednání (např. v rámci společného jednání, tzn. u „rozjetých“ územních plánů, které však zatím vydány nebyly) zůstávají v platnosti. Podle novely budou posuzovány případné nové změny, jež vyvstanou v rámci pokračujícího projednání. Stejně tak budou již dle současně platné legislativy posuzovány ÚP, které mají již vypsané projednání v rámci nejbližších týdnů/měsíců.

   


 • 03. 01. 2024

  Změna hesla/Vypršení platnosti hesla

  Jak změnit heslo?

  Heslo změníte po přihlášení do IDM Kraje Vysočna (https://idm.kr-vysocina.cz -> po přihlášení do IDM záložka "Profil uživatele"->"Změna hesla".

  Nejprve se tedy přihlaste do  https://idm.kr-vysocina.czz

  Po přihlášení klikněte vpravo nahoře na profil uživatele, kde vám vyskočí nabídka. Klikněte na „Změna hesla“.  Změňte si své heslo.

  Po úspěšné změně hesla se můžete přihlásit  do Portálu územního plánování Kraje Vysočina. http://pupo.kr-vysocina.cz/

  Může se stát, že si váš prohlížeč bude v mezipaměti pamatovat vaše staré heslo.  A nepůjde vám se přihlásit. V tomto případě bude potřeba smazat i soubory cookies ve vašem prohlížeči. Postačí pokud smažete záznam authgate.kr-vysocina.cz.

  Pokud používáte Chrome, tak pomůže přes nastavení (do prohlížeče zadat adresu - chrome://settings/siteData) odmazat záznam authgate.kr-vysocina.cz.

   

  V případě nejasností kontaktujte prosím 

  Mgr. Petr Jirásek

  e-mail: Jirasek.P@kr-vysocina.cz

  tel: +420 564 602 220

   


 • 04. 12. 2023

  „Elektronický kontrolní nástroj"

  „Elektronický kontrolní nástroj"

  Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o úpravě postupu při provádění kontrol územních plánů a jejich změn do doby zpřístupnění kontrolního nástroje i pro pořizovatele a projektanty. Dosavadní praxi, kdy soulad všech územních plánů a jejich změn s jednotným standardem kontrolovalo prostřednictvím ETL nástroje Ministerstvo pro místní rozvoj, byla ukončena, jelikož pro tento postup pominul důvod nedostupnosti ETL verze 2. Nově bude kontrolu souladu územních plánů a jejich změn provádět krajský úřad, kterému byl přístup k nástroji ETL verze 2 poskytnut ke dni 4. 12. 2023.

  Zveřejnění elektronického kontrolního nástroje pro jednotlivé pořizovatele a projektanty územních plánů je plánováno v prvním čtvrtletí 2024 a bude mu předcházet školení, které bude uskutečněno pravděpodobně formou elektronické videokonference. Aktuální informace v této věci budou zveřejněny prostřednictvím webových stránek Ministerstva a Ústavu územního rozvoje.

  Žádost o provedení kontroly dat pro potřebu vydání ÚP v JS pořizovatel podává e-mailem na adresy jirasek.p@kr-vysocina.cz, a wasserbauerova.j@kr-vysocina.cz 

  Přílohou žádosti bude:

  • Hlavní složka bude nazvána „DUP_xxxxxx“, kde výraz xxxxxx představuje šestimístní identifikační číslo podle RÚIAN a bude předána v ZIP balíčku. V hlavní složce budou data uložena ve složce:
   • „Data“, která obsahuje vektorové vrstvy územního plánu.

  Pokud bude vše v pořádku, zašle krajský úřad pořizovateli emailem protokol z kontrolního nástroje. Protokol pořizovatel vloží do spisu k pořizovanému územnímu plánu. A zároveň přiloží protokol do odůvodnění ÚP.

  V případě potřeby bližších informací kontaktujte Mgr. Petra Jiráska nebo Mgr. Janu Wasserbauerovou.

   


 • 30. 11. 2023

  Dotace na převod územních plánů do jednotného digitálního standardu - vyčerpání alokace pro obce do 5000 obyvatel

   

  Dotace na převod územních plánů do jednotného digitálního standardu pro obce do 5000 obyvatel – vyčerpání alokace

  Ministerstvo pro místní rozvoj dne 14. března 2023 vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí do programu 117 55 Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+, podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí, na dvě dotační aktivity „Územní plán – jednotný standard“ a „Změna územního plánu – jednotný standard“.

  Oprávněnými žadateli o dotaci v rámci této výzvy jsou obce na území ČR, které mají 5000 obyvatel nebo méně.

  Cílem výzvy je podpořit zpracování územních plánů a jejich transformace do jednotného standardu.

  Alokace pro tuto výzvu byla 90 mil. Kč. 27. října 2023 se vydal Dodatek č. 1 k vyhlášené výzvě č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2023 z podprogramu 117D551 Podpora územně plánovacích dokumentací obcí. Předmětem dodatku bylo navýšení výzvy o 45 mil. Kč. Celková výše alokace tedy byla 135 mil. Kč. K 31. říjnu 2023 byl ukončen příjem žádostí.

  Výzva pro rok 2024 vyhlášena nebude. Další výzva se předpokládá až pro rok 2025 (s vyhlášením ke konci roku 2024). Předpokládaná alokace výzvy pro rok 2025 je 45 mil. Kč.

  Více informací najdete na adrese https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-uzemniho-planovani-a-architektonickych-u/uzemni-plany-pro-obce/uzemni-plan-a-zmena-uzemniho-planu-2023

   

  Dotace na převod územních plánů do jednotného digitálního standardu pro obce od 5001 obyvatel

  Integrovaný regionální operační program (IROP) vypsal pro tento účel dvě výzvy pro obce nad 5 tisíc obyvatel.

  Obě výzvy mají za cíl převod stávajících územních plánů do jednotného standardu platného pro celou Českou republiku. Přispějí ke sběru dat o územním plánování v souladu s Národním geoportálem územního plánování, který provozuje MMR. Také pomohou naplnit směrnici Evropské unie o zpřístupnění prostorových dat INSPIRE.

  Výzvy jsou rozděleny podle kategorie regionu. Výzva č. 75 je určená pro projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici 100 mil. korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). V rámci výzvy č. 76 pak MMR připravilo 500 mil. korun z EFRR na projekty v přechodových regionech. Kraje Vysočina se týká Výzva č. 76.

  Kategorie regionů jsou k dispozici na webových stránkách IROP, kde zájemci zároveň najdou informace o semináři pro žadatele a příjemce výzev, který proběhl 15. 2. 2023. Obě výzvy jsou určeny pro obce s více než 5 tis. obyvatel. O dotace mohou průběžně žádat od 31. ledna 2023 přes Monitorovací systém 2021+.


 • 12. 10. 2023

  Evidence územně plánovací činnosti - odstávka

  Z důvodu odstávky Evidence územně plánovací činnosti, na kterou je Portál územního plánování Kraje Vysočina napojen, nebude ve dnech 13. 10. a 20. 10. evidence územních plánů z technických důvodů dostupná.

  Děkujeme za pochopení.


 • 11. 10. 2023

  Dotace "Územní plán 2023" - alokace vyčerpána

  Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 14. března 2023 vyhlásil výzvu k předkládání žádostí do programu 117 55 Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+, podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí, na dvě dotační aktivity „Územní plán – jednotný standard“ a „Změna územního plánu – jednotný standard“.

  Cílem výzvy je podpořit zpracování územních plánů a jejich transformace do jednotného standardu.

  Lhůta pro doručení žádostí do datové schránky ministerstva

  Zahájení příjmu žádostí                                         14. března 2023

  Datum a hodina ukončení příjmu žádostí           31. října 2023 12:00 hod.

   

  Oprávněnými žadateli o dotaci v rámci této výzvy jsou obce na území ČR, které mají 5000 obyvatel nebo méně.

   

  Stav alokace výzvy ke dni: 10. 10. 2023 

  (celková výše alokace 90 mil. Kč)

  součet požadavků: 100%             

  volná alokace výzvy: 0%

   


 • 05. 09. 2023

  Evidence územně plánovací činnosti

  Od 1. 9. 2023 je systém dostupný nově na adrese https://eupc.uur.cz


 • 04. 09. 2023

  Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky

  Dne 31. srpna 2023 bylo ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv v částce 121 pod bodem 263/2023 zveřejněno Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky.

  Na základě § 31 odst. 4 stavebního zákona je tedy závaznost Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky od 1. září 2023.

  Dále si Vás dovolujeme informovat, že na internetových stránkách MMR i ÚÚR je již tato informace uvedena a bylo zde i uveřejněno Úplné znění Politiky územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 1. 9. 2023).

  Odkaz na internetové stránky MMR:

  https://mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/koncepce-a-strategie/politika-uzemniho-rozvoje-ceske-republiky/navrh-aktualizace-c-6-politiky-uzemniho-rozvoje-ce


 • 15. 08. 2023

  Dotace na převod územních plánů do jednotného digitálního standardu pro obce do 5000 obyvatel

  Ministerstvo pro místní rozvoj dne 14. března 2023 vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí do programu 117 55 Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+, podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí, na dvě dotační aktivity „Územní plán – jednotný standard“ a „Změna územního plánu – jednotný standard“. Cílem výzvy je podpořit zpracování územních plánů a jejich transformace do jednotného standardu. Lhůta pro doručení žádostí do datové schránky ministerstva - zahájení příjmu žádostí 14. března 2023, datum a hodina ukončení příjmu žádostí 31. října 2023 12:00 hod.

  Oprávněnými žadateli o dotaci v rámci této výzvy jsou obce na území ČR, které mají 5000 obyvatel nebo méně.

  Více informací najdete na adrese https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-uzemniho-planovani-a-architektonickych-u/uzemni-plany-pro-obce/uzemni-plan-a-zmena-uzemniho-planu-2023

  Další informace:

  O dotaci lze požádat, pokud obec doloží základní náležitosti uvedené v Metodickém pokynu (příloha č. 1 výzvy, bod 2, str. 2 a 3), především smlouvu s projektantem, kde musí být uveden požadavek na vyhotovení změny včetně úplného znění v jednotném standardu, schválené zadání změny, schválenou zprávu o uplatňování či schválení rozhodnutí o pořízení změny a jejím obsahu

  Pokud zastupitelstvo obce schválilo zadání změny, zprávu o uplatňování či rozhodnutí o obsahu změny již v loňském roce, kde nebyl uveden požadavek na zpracování v jednotném standardu (podle v té době platné vyhlášky ani být nemusel), ale např. jen obecný požadavek na zpracování v souladu s platnou legislativou a obec se rozhodla jednotný standard zapracovat, je možné o dotaci také požádat.

  Bude však třeba také tuto skutečnost doložit jako další přílohu a to k původnímu usnesení zastupitelstva obce o schválení zadání, zprávy.... doplnit další usnesení, kde zastupitelstvo obce souhlasí se zpracováním změny v jednotném standardu, celé zadání či zpráva se znovu projednávat nemusí.

  Důležité je, aby tento požadavek byl součástí smlouvy s projektantem a pokud není, bude třeba vyhotovit dodatek ke smlouvě s projektantem popř. získat od projektanta čestné prohlášení, že změnu zpracuje v jednotném standardu. Někdy to může znamenat i navýšení ceny, tady bychom doporučili zpracování dodatku smlouvy, kde bude vyčíslena samostatně cena na zpracování standardu.

  MMR plánovalo vypsat tuto výzvu i v příštích letech, ale vzhledem k plánovaným úsporným opatřením, zatím nejsou schopni vypsání výzvy i příštích letech garantovat. Je předpoklad, že k vypsání výzvy nedojde popř. s daleko nižší alokací než byla vypsána pro letošní rok (90 mil. Kč).

   


 • 28. 07. 2023

  Pozvánka na Workshop ke standardizaci územních plánů - "Pro projektanty ÚPD"

  Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje bude pořádat dne 25. 9. 2023 od 10:00 do 13:00 hodin v konferenčních prostorách ministerstva, Pařížská ul. 4, Praha 1, workshop ke standardizaci územních plánů.

  Workshop je určen pro projektanty a jejich spolupracovníky, kteří se podílejí na tvorbě a převádění územních plánů do jednotného standardu podle vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  Cílem workshopu je na základě dosavadních zkušeností s implementací jednotného standardu vybraných částí územního plánu, která je uplatňovaná od 1. 1. 2023, identifikovat potřebné úpravy pro vyhlášku k novému stavebnímu zákonu č. 283/2021 Sb. v oblasti standardizace územních plánů a další potřebné kroky v oblasti metodické podpory standardizace územních plánů. Cílem není diskutovat, zda standard ano či ne, ani se neočekává výrazná proměna standardu oproti stávající právní úpravě.

  Účelem je identifikovat dílčí oblasti, které působí většímu počtu projektantů v praxi problémy, a pokusit se nalézt jejich možnou úpravu do nové vyhlášky.

  Orientační program:

  • shrnutí změn právní úpravy, které v oblasti standardizace vybraných částí územních plánů přináší nový stavební zákon,
  •  dosavadní zkušenosti se standardizací vybraných částí územních plánů z pohledu ministerstva,
  • dosavadní zkušenosti se standardizací vybraných částí územních plánů z pohledu projektanta,
  • panelová diskuze.

  Závazně je možné se přihlásit na tento workshop přes registrační formulář, a to do vyčerpání kapacity sálu, který má 140 míst, nejpozději však do 15. 9. 2023. Účast na workshopu je zdarma.

  Přihlášený účastník, který následně zjistí, že se workshopu nemůže zúčastnit, zašle informaci o své neúčasti e-mailem Mgr. Tomáši Zvardoňovi (zvardon@uur.cz), aby neblokoval místo v sále. V případě problémů s registrací se obraťte, prosím, na výše uvedený e-mail.

  Informace k workshopu a k možnostem přihlášení/odhlášení naleznete též na internetových stránkách Ústavu územního rozvoje v Aktualitách a v sekci Standardizace územně plánovací dokumentace.

   


 • 05. 05. 2023

  Vzorové výkresy k jednotnému standardu vybraných částí změny ÚP


  Se souhlasem společnosti Atelier DISprojekt s.r.o. předkládáme vzorové výkresy změny územího plánu, které Oddělení územního plánování Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje použít pro převod územního plánu do jednotného standardu. Jedná se o jednu z možností, jak převést územně plánovací dokumentaci do jednotného standardu vybraných částí.

  Vzorové výkresy naleznete v části Metodiky - Územní plánování - Krajský úřad  - Standardizace vybraných částí územního plánu - Vzorové výkresy

   


 • 25. 04. 2023

  Informační leták Portál územního plánování

  Oddělení územního plánování Krajského úřadu Kraje Vysočina vypracovalo informativní leták k Portálu územního plánování obcí, který je určen zejména pro veřejnost. 

  Informativní leták

   


 • 21. 04. 2023

  Jednotný standard ÚPD - Vzorové struktury a styly

   

  Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje uveřejnilo dne 24.3. 2023 vzorové datové struktury pro zpracování územně plánovací dokumentace v jednotném standardu. Dokumenty ke stažení jsou k dispozici zde.


 • 21. 03. 2023

  Zákon č. 19/2023 Sb. a nařízení Rady (EU) 2022/2057 (Obnovitelné zdroje)

  Metodické sdělení se zabývá úpravami stavebního zákona vyvolanými zákonem č. 19/2023 Sb. v oblasti územního plánování a řeší dopady nařízení Rady (EU) 2022/2057 na postupy územního plánování.

  Novela stavebního zákona provedla rozšíření definice technické infrastruktury o výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů; výrobny elektřiny z obnovitelných zdrojů energie o celkovém instalovaném elektrickém výkonu 1 MW a více jsou veřejnou technickou infrastrukturou. Metodické sdělení se stručně dotýká nového úkolu územního plánování i doplněné definice charakteru území. Věnuje se řešení výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů v územně plánovací dokumentaci a objasňuje dopady novely zákona na umisťování staveb v nezastavěném území.

  Metodické sdělení nahrazuje metodické sdělení č.j. MMR-9135/2023-81, které řešilo dílčí problém uvedený i v tomto metodickém sdělení.

  Metodické sdělení

   


 • 20. 03. 2023

  Informativní leták k jednotnému standardu územních plánů

  Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje vypracovalo informativní leták k Jednotnému standardu územních plánů, který je určen zejména obcím.

  Informativní leták


 • 06. 03. 2023

  ZPF - výpočet odvodu za odnětí zemědělské půdy (sdělení MŽP)

  Podstatou Vašeho dotazu je, zda lze aplikovat při výpočtu odvodu za odnětí zemědělské půdy  ze zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF“) faktor životního prostředí C v části B přílohy zákona („území mimo plochy určené platným územním plánem nebo platným regulačním plánem k zástavbě nebo pro jiné urbanistické funkce“) a určit na jeho základě odpovídající ekologickou váhu tohoto ovlivnění v případě, kdy se jedná o záměr umístěný na zastavitelné ploše vymezené v zásadách územního rozvoje (dále jen „ZÚR“), nicméně v územním plánu je tato plocha vymezená jako nezastavitelná.

  Byť by gramatický výklad mohl svědčit závěru, že v daném případě je nezbytné váhu ekologického vlivu odpovídající faktoru C aplikovat, jsme toho názoru, že ustanovení je nezbytné vykládat s ohledem na svůj účel a rovněž s ohledem na právní úpravu vzájemných vztahů ZÚR a územního plánu obsaženou ve stavebním zákoně. Účelem institutu ekologické váhy vlivu je zvýšená ochrana ZPF v nezastavitelných plochách. Území vymezené v ZÚR jako zastavitelná plocha však tento charakter nemá, neboť podle ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů se „část územního plánu, která v území znemožňuje realizaci záměru obsaženého v politice územního rozvoje, územním rozvojovém plánu nebo zásadách územního rozvoje, při rozhodování nepoužije.“ (srov. § 54 odst. 4 stavebního zákona). Současně ustanovení § 54 odst. 5 stavebního zákona upravuje povinnost obce „bez zbytečného odkladu uvést do souladu územní plán s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, územním rozvojovým plánem a schválenou politikou územního rozvoje. Do té doby nelze rozhodovat podle částí územního plánu, které jsou v rozporu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, územním rozvojovým plánem nebo s politikou územního rozvoje.“ Pro úplnost uvádíme, že obdobný princip obsahuje také nový stavební zákon v ustanovení § 112 (Zvláštní postupy):

  (1) Kraj a obec jsou povinny bez zbytečného odkladu územně plánovací dokumentaci, kterou vydaly, uvést do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací. Do té doby nelze rozhodovat podle částí územně plánovací dokumentace, které jsou v rozporu s nadřazenou územně plánovací dokumentací. Vyhodnocení vlivů změny územně plánovací dokumentace se při uvedení navazující územně plánovací dokumentace do souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací nezpracovává.

  (2) Znemožňuje-li územně plánovací dokumentace kraje nebo obce nebo její část realizaci

  záměru obsaženého v nadřazené územně plánovací dokumentaci, tato část navazující územně plánovací dokumentace se pro rozhodování v území ani pro pořizování navazující územně plánovací dokumentace nepoužije a rozhoduje se podle nadřazené územně plánovací dokumentace. Z hlediska výpočtu odvodů za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu je potřeba zastavitelnost nebo nezastavitelnost pozemků posuzovat v kontextu s ustanoveními stavebního zákona, z tohoto důvodu se podle našeho názoru ve výše popsaném případě faktor C váhy ekologického vlivu nepoužije.

  Celé sdělení je přiloženo zde

   


 • 15. 02. 2023

  Prezentace: Jednotný standard územního plánu

  Krajský úřad Kraje Vysočina, oddělení územního plánování ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR připravil přednášku na téma "Jednotný standard územního plánu".

  Obsah prezentace je ke stažení zde

  Videozáznam naleznete zde

  Obsah přednášky:

  • Legislativní ukotvení standardizace
  • Vybraná ustanovení novelizovaných vyhlášek
  • Metodika ke standardizaci územních plánů
  • Elektronický kontrolní nástroj
  • Dotační tituly

   

  Více informací nalezente zde


 • 08. 02. 2023

  Dotace na pořízení ÚPD - "Územní plány 2023"

  Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo dne 7. 2. 2023 usnesením č. 0064/01/2023/ZK vyhlásit v rámci Fondu Vysočina Program „Územní plány 2023“. Cílem Programu je podpora prvního pořízení návrhu územního plánu pro společné jednání podle nového stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a to především u malých obcí.

  Maximální výše dotace je stanovena na 150 tis. Kč až 250 tis. Kč na jeden projekt (podpora je odvislá od ceny návrhu územního plánu pro společné jednání).

  Jedná se o nesoutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden na základě času podání. Obce tak mohou od 13. 3. 2023 od 8:00 h do 31. 3. 2023 podávat své žádosti do vyčerpání finančních prostředků 1 000 000,- Kč.

  Potřebné formuláře naleznete na odkaze: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02882?kat=5&s=vse.


 • 06. 02. 2023

  Seminář pro žadatele - 75. a 76. výzva IROP Územní plány - 15. 2. 2023

  Řídicí orgán IROP spolu s Centrem pro regionální rozvoj České republiky (dále Centrum) Vás tímto zvou na seminář pro žadatele k 75. a 76. výzvě IROP Standardizace územních plánů – SC 1.1, které byly vyhlášeny dne 31. ledna 2023, kde budete detailněji seznámeni s parametry výzev, podporovanými aktivitami, způsobilými výdaji, postupem pro podání žádosti o podporu v MS2021+ apod. (více viz program semináře). 

  Registrace na seminář: https://irop.mmr.cz/cs/zadatele-a-prijemci/kalendar-akci/seminare-irop-21-27/75-76-vyzva-uzemni-plany-15022023

  Seminář je zdarma.

  V případě dotazů, nebo problémů s registrací se obracejte na email: seminareirop@mmr.cz

  Tento seminář se koná pouze formou online, a to přes platformu MS Teams.

  Seminář bude vysílán formou streamu na odkazu uvedeném výše, jeho záznam nebude později k dispozici. 

   


 • 06. 02. 2023

  Dotace na převod územních plánů do jednotného digitálního standardu

  Integrovaný regionální operační program (IROP) vypsal pro tento účel dvě výzvy pro obce nad 5 tisíc obyvatel.

  Obě výzvy mají za cíl převod stávajících územních plánů do jednotného standardu platného pro celou Českou republiku. Přispějí ke sběru dat o územním plánování v souladu s Národním geoportálem územního plánování, který provozuje MMR. Také pomohou naplnit směrnici Evropské unie o zpřístupnění prostorových dat INSPIRE.

  Výzvy jsou rozděleny podle kategorie regionu. Výzva č. 75 je určená pro projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici 100 mil. korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). V rámci výzvy č. 76 pak MMR připravilo 500 mil. korun z EFRR na projekty v přechodových regionech.
   
  Kategorie regionů jsou k dispozici na webových stránkách IROP, kde zájemci zároveň najdou informace k semináři pro žadatele a příjemce výzev. Obě výzvy jsou určeny pro obce s více než 5 tis. obyvatel. O dotace mohou průběžně žádat od 31. ledna 2023 přes Monitorovací systém 2021+.
   
  MMR v současnosti zároveň připravuje vyhlášení výzvy na vytváření a změny územních plánů podle jednotného digitálního standardu i v rámci národních dotačních programů. V tomto případě budou moci o podporu žádat obce do 5 tisíc obyvatel.

   


 • 31. 01. 2023

  Standardizace vybraných částí územního plánu

  K 1. 1. 2023 nabyly účinnosti prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu, které zavádějí požadavky na standardizaci územně plánovacích dokumentací, zejména územních plánů.

  Povinnost zpracovávat vybrané části územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny a úplné znění v jednotném standardu je dána v § 20a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stávající stavební zákon). Podrobnosti jednotného standardu zavedla s účinností od začátku roku 2023 vyhláška č. 418/2022 Sb., zveřejněná ve Sbírce zákonů v částce č. 188, kterou se mění zejména vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

  Další inforomace naleznete v metodikách krajského úřadu" http://pupo.kr-vysocina.cz/metodika/krajsky-urad-up/standard

  Nebo na stránkách Ministerstva pro Místní rozvoj ČR případně na stránkách Ústavu územního rozvoje

   


 • 13. 01. 2023

  Kurz: Územní studie krajiny jako příležitost, Urbanistické hodnoty – jejich vnímání a ochrana

  Dovolujeme si Vás pozvat na první kurz týkající se územního plánování a urbanismu. Prvním tématem bude Územní studie krajiny jako příležitost, Urbanistické hodnoty - jejich vnímání a ochrana. Kurz se bude konat dne 28.2.2023 v kongresovém sále na Krajském úřadě Kraje Vysočina.

  Přednášející  Ing. arch. Veronika Šinderlová, Ph.D, doktorka v oboru územního plánování, autorizovaná architekta ČKA v oboru architektira

  Kurz je určen pro zaměstnanace kraje, obce III. a II stupně

  Přihlášení na kurs::https://kalendar.kr-vysocina.cz/kalendar/detail/62466

   

   


 • 13. 01. 2023

  Kurz: Tvorba urbanistické koncepce

  Dovolujeme si Vás pozvat na druhý kurz týkající se územního plánování a urbanismu. Tématem bude Tvorba urbanistické koncepce. Kurz se bude konat dne 21.3.2023 v kongresovém sále na Krajském úřadě Kraje Vysočina.

  Přednášející  Ing. arch. Veronika Šinderlová, Ph.D, doktorka v oboru územního plánování, autorizovaná architekta ČKA v oboru architektira

  Kurz je určen pro zaměstnanace kraje, obce III. a II stupně

  Přihlášení na kurs::https://kalendar.kr-vysocina.cz/kalendar/detail/62471


 • 20. 12. 2022

  Vyhláška č. 500/2006 Sb a č. 501/2006 Sb

  Ve Sbírce zákonů v částce č. 188 byla zveřejněna vyhláška č. 418/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 164/2022 Sb. 

  Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1.1.2023 a je dostupná např. na adrese Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)


 • 15. 12. 2022

  Mapová aplikace - Územní plány obcí

  V mapové aplikaci Územní plány v obcích byly od 1.7.2022 do 31.12.2022 aktualizovány tyto územně plánovací dokumentace: 

  • ORP Havlíčkův Brod - Změna č. 8 a 11 ÚP Havlíčkův Brod, Změna č. 1 ÚP Golčův Jeníkov, Změna č. 3 Kyjov, Změna č. 2 ÚP Lipnice nad Sázavou, Změna č. 3 ÚP Okrouhlička, Změna č. 4 ÚP Přibyslav, Změna č. 1 ÚP Slavníč
  • ORP Humpolec - ÚP Horní Rápotice, Změna č. 4 ÚP Kejžlice, Změna č.1  ÚP Želiv
  • ORP Chotěboř - Změna č. 2 ÚP Jeřišno, Změna č. 2 ÚP Nejpeín, Změna č. 3 ÚP Vepříkov, Změna č. 6 ÚP Ždírec nad Doubravou
  • ORP Jihlava - ÚP Bítovčice, ÚP Brtnička, Změna č. 2 Jihlava, ÚP Pavlov, ÚP Věžnička,  ÚP Věžnice
  • ORP Moravské Budějovice - Změna č. 1 ÚP Dolní Lažany, Změna č. 1 ÚP Loukovice, Změna č. 1 ÚP Nimpsov, Změna č. 2 ÚP Babice
  • ORP Nové Město na Moravě - Změna č. 2 ÚP Nové Město na Moravě
  • ORP Pelhřimov - Změna č. 3 ÚP Čížkov, Změna č. 4 ÚP Horní Cerekev, ÚP Chýstovice, Změna č. 1 ÚP Kamenice nad Lipou,
  • ORP Světlá nad Sázavou - Změna č.1 ÚP Bělá, Změna č. 1 ÚP Pavlov
  • ORP Třebíč - Změna č. 1 ÚP Kozlany, Změna č. 1b ÚP Třebíč, Změna č. 2 ÚP Kojatín, Změna č. 4B ÚP Výčapy, Změna č. 1 ÚP Loukovice
  • ORP Telč - ÚP Černíč, ÚP Jindřichovice, ÚP Mrákotín
  • ORP Velké Meziříčí -  ÚP Březejc, Změna č.1  ÚP Dobrá Voda, Změna č. 2 ÚP Oslavice, ÚP Tasov, Změna č. 1 ÚP Stránecká Zhoř
  • ORP Žďár nad Sázavou -  Změna č. 4 ÚP Hamry nad Sázavou, Změna č.2 ÚP Malá Losenice, Změna č. 3 ÚP Nové Veselí, Změna č. 3 ÚP Pavlov. Změna č. 2 ÚP Račín, Změna č. 2 ÚP Svratka,  Změna č. 1 ÚP Škrdlovice

 • 30. 06. 2022

  Mapová aplikace - Územní plány obcí

  V mapové aplikaci Územní plány v obcích byly od 1.1.2022 do 30.6.2022 aktualizovány tyto územně plánovací dokumentace: 

  • ORP Bystřice nad Pernštejnem - Změna č. 2 ÚP Rožná
  • ORP Havlíčkův Brod - ÚP Golčův Jeníkov, Změna č. 5 ÚP Horní Krupá, ÚP Pohled, Změna č. 4 ÚP Skuhrov, Změna č. 4 ÚP Veselý Žďár
  • ORP Humpolec - Změna č. 3 ÚP Humpolec, Změna č. 1 ÚP Jiřice, Změna č. 1 UP Kejžlice,, Změna č. 2 ÚP Koberovice, Změna č. 2 ÚP Komorovice
  • ORP Chotěboř - Změna č. 2 ÚP Jitkov, Změna č. 3 ÚP Krucemburk, Zněba č. 4 ÚP Nová Ves u Chotěboře, Změna č. 2 ÚP Oudoleň,  Změna č. 2 ÚP Vilémov, 
  • ORP Jihlava - ÚP Hodice,,ÚP Jihlávka, Změna č. 1 ÚP Kamenice, Změna č. 2 ÚP Vyskytná nad Jihavou, ÚP Zbilidy,
  • ORP Náměšť nad Oslavou - ÚP Hartvíkovice, Změna č. 1 ÚP Ocmanice
  • ORP Moravské Budějovice - Změnq č. 1 ÚP Lukov, Změna č. 1 ÚP Slavíkovice
  • ORP Pelhřimov - Změna č. 1 ÚP Horní Ves, Změna č. 2 ÚP Nová Cerekev
  • ORP Světlá nad Sázavou -Změna č. 2 ÚP Dolní Město, Změna č. 2 ÚP Hněvkovice
  • ORP Telč - Změna č. 1 ÚP Řásná, ÚP Sedlatice, 
  • ORP Třebíč - Změna č.1 Rokytnice nad Rokytnou, Změna č. 1A ÚP Třebíč
  • ORP Velké Meziříčí - Změna č. 1 ÚP Heřmanov, Změna č. 2 ÚP Lavičky, Změna č.1 ÚP Měřín, ÚP Ruda
  • ORP Žďár nad Sázavou - Změna č. 2 ÚP Kotlasy, Změna č. 2 ÚP Obyčtov, Změna č. 2 ÚP Radostín, Změna č. 1 ÚP Svratka

   


 • 28. 06. 2022

  Standardizace v územním plánování

  Jednotný standard v územním plánování bude účinný od 1.1.2023. Více informací naleznete zde:

   

   


 • 01. 06. 2022

  Aktualizace dat ÚAP

  Od 1.1. byly aktualizovány data ÚAP o tyto poskytovatele: AOPK, ,ČD Telematika, ČEPS a.s., ČEZ Distrubice, a.s., CETIN a.s., Česke Radiokomunikace a.s., GasNet, s.r.o., Povodí Vltavy,  Ministersvo zemědělství (Větrná eroze), EG.D, a.s., DIAL Telecom, a.s, NET4GAS, s.r.o. a SŽDC.


 • 28. 03. 2022

  Aktualizace správních hranic území

  Dne 28.3.2022 byly aktualizovány vrstvy správních hranic na území Kraje Vysočina


 • 24. 11. 2021

  Prezentace Portálu na konferenci GIS ESRI v ČR

  V listopadu 2021 byl představen Portál územního plánování v rámci Konferenci GIS ESRi v ČR.

  Záznam  je přiložen zde.


 • 23. 11. 2021

  Ocenění pro Portál územního plánování

  Portál územního plánování obcí Kraje Vysočina obdržel dne 22.11.2021 cenu za 2. místo v soutěži Egovernment The Best 2021. Bližší podrobnosti jsou uvedeny na webu soutěže.

  Ocenění je přiloženo zde.


 • 25. 10. 2021

  Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina

  Dne 20.10.2021 nabyla účinnost Aktualizace č. 7 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.

  Aktualizace se týkala vymezení transformovny 400/110 kV Leskovice včetně napojovaných vedení 110kV a 400kV.


 • 13. 08. 2021

  Článek v ArcRevue

  V časopise ArcRevue v čísle 01/2021 byl vydán článek o Portálu územního plánování Kraje Vysočina.

  Článek je dostupný zde


 • 26. 07. 2021

  5. Aktualizace ÚAP

  Dne 15.6.2021 byla vydána 5. Aktualizace ˇuzemně analytických podkladů Kraje Vysočina.


 • 04. 06. 2021

  Záznam z představení Portálu územního plánování Kraje Vysočina

   

  Přehrát záznam - záznam od 1:13:45


 • 20. 05. 2021

  Online webinář

   

  Představení nového Portálu územního plánování Kraje Vysočina  proběhne –  2. června 2021 v 16.00. Připojení proběhne ONLINE prostřednictvím odkazu na webu https://gis.kr-vysocina.cz. V rámci webináře budou prezentovány různé možnosti využití tohoto portálu, a to jak v rámci mapového atlasu, tak prohlížení evidence územních plánů.


 • 29. 03. 2021

  Nový Portál územního plánování Kraje Vysočina


  Kraj Vysočina právě oficiálně spustil vlastní Portál územního plánování. Portál umožňuje rychlý, srozumitelný a především komplexní přístup k územně plánovací činnosti v Kraji Vysočina. Portál slouží široké veřejnosti, odborníkům a v neposlední řadě i zaměstnancům veřejné správy. Pojďte ho s námi navštívit!

rss