22. 01. 2024

Doložení ověření výsledků kontroly jednotného standardu územního plánu ETL nástrojem

Doložení ověření výsledků kontroly jednotného standardu územního plánu ETL nástrojem

Na základě dotazu ke způsobu doložení ověření výsledků kontroly jednotného standardu územního plánu ETL nástrojem Vám v příloze zasíláme návrh textu, který by byl součástí textové části odůvodnění územního plánu. Samotný protokol z kontroly ETL nástrojem by pak byl přílohou odůvodnění. Tento postup vč. uvedeného návrhu textu byl konzultován s Ministerstvem pro místní rozvoj.

„Ustanovení § 20a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021Sb., ve znění pozdějších předpisů stanoví, že vybrané části územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny a úplné znění územně plánovací dokumentace se zpracovávají v jednotném standardu. Podrobnosti jednotného standardu územně plánovací dokumentace stanoví prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška zároveň v § 21a odst. 6 stanoví, že soulad územně plánovací dokumentace s jednotným standardem prokáže pořizovatel v jejím odůvodnění dokladem z elektronického kontrolního nástroje.

Městský / Obecní úřad XXX jako pořizovatel potvrzuje, že Územní plán xxxxxxx, jehož datová část byla ověřena v elektronickém kontrolním nástroji prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina dne xx.xx.xxxx (viz doklad v příloze č. X), je v souladu s požadavky jednotného standardu územně plánovací dokumentace.

Dále bude přiložen protokol z ETL nástroje