Aktuality

20. 02. 2024

Odstávka mapových aplikací Portálu územního plánování Kraje Vysočina

Ve středu 22.2.2024 od 18:00 do 22:00 mohou být z technických důvodů nedostupné mapové aplikace Portálu územního plánování Kraje Vysočina. Obnovení plného provozu předpokládáme po 22. hodině.

Omlouváme se za komplikace.

08. 02. 2024

Workshop k jednotnému standardu územních plánů

Workshop se zaměří na požadavek na odlišný standard v případě územních plánů vydávaných v měřítku 1 : 10 000.

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, bude organizovat další workshop k návrhu vyhlášky k novému stavebnímu zákonu o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu, který naváže na workshop konaný 23. 1. 2024.

Workshop se uskuteční 12. února 2024 od 9:30 do cca 11:30 hod. v AVI, Pařížská 4, Praha 1. Vstup bude umožněn od 9 hodin, akce je bezplatná. Prezenčně se mohou zúčastnit pouze osoby, které se předem zaregistrovaly, registrace byla ukončena 8. 2. 2024.

Pro ostatní bude k dispozici stream workshopu na adrese: https://stream.lifesizecloud.com/extension/20616544/2f2527cd-09b1-4cd7-ac44-cd2ce660ab92. Připojit se může kdokoliv, registrace není nutná. Případné dotazy a podněty nebudou během přenosu zodpovídány

07. 02. 2024

Fond Vysočiny – vyhlášení Programu ÚZEMNÍ PLÁNY 2024

Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo dne 6. 2. 2024 usnesením č. 0062/01/2024/ZK vyhlásit v rámci Fondu Vysočina Program „ÚZEMNÍ PLÁNY 2024“. Cílem Programu je podpora prvního pořízení návrhu územního plánu pro společné jednání podle stavebního zákona a to především u malých obcí.

Maximální výše dotace je stanovena na 150 tis. Kč až 250 tis. Kč na jeden projekt (podpora je odvislá od ceny návrhu územního plánu pro společné jednání).

Jedná se o nesoutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden na základě času podání. Obce tak mohou od 11. 3. 2024 od 8:00 h do 5. 4. 2024 podávat své žádosti do vyčerpání finančních prostředků 1 000 000,- Kč.

V roce 2024 je tento Program vyhlášený v této podobě naposledy.

Potřebné formuláře naleznete na odkaze: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02911?kat=5&s=vse

05. 02. 2024

Seminář - Nový stavební zákon: změny v územním plánování.

Dovolujeme si vás srdečně pozvat na seminář na téma Nový stavební zákon: změny v územním plánování, který se uskuteční dne 19. března 2024 od 9:30 hodin ve Výukovém centru Vysoké školy polytechnické Jihlava, Tolstého 16, Jihlava

Program semináře je určený výhradně pro úředníky obecních a krajských úřadů na úseku územního plánování v rámci kraje Vysočina.

Časový harmonogram a přehled témat semináře přikládáme v pozvánce. Poprosíme o Vaše přihlášení prostřednictvím formuláře níže. Počet účastníků je limitován.

Přihlásit se můžete zde: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Nový stavební zákon: změny v územním plánování – Jihlava (gov.cz)

Program semináře

22. 01. 2024

Doložení ověření výsledků kontroly jednotného standardu územního plánu ETL nástrojem

Doložení ověření výsledků kontroly jednotného standardu územního plánu ETL nástrojem

Na základě dotazu ke způsobu doložení ověření výsledků kontroly jednotného standardu územního plánu ETL nástrojem Vám v příloze zasíláme návrh textu, který by byl součástí textové části odůvodnění územního plánu. Samotný protokol z kontroly ETL nástrojem by pak byl přílohou odůvodnění. Tento postup vč. uvedeného návrhu textu byl konzultován s Ministerstvem pro místní rozvoj.

„Ustanovení § 20a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021Sb., ve znění pozdějších předpisů stanoví, že vybrané části územně plánovací dokumentace, její aktualizace nebo změny a úplné znění územně plánovací dokumentace se zpracovávají v jednotném standardu. Podrobnosti jednotného standardu územně plánovací dokumentace stanoví prováděcí právní předpis, kterým je vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Tato vyhláška zároveň v § 21a odst. 6 stanoví, že soulad územně plánovací dokumentace s jednotným standardem prokáže pořizovatel v jejím odůvodnění dokladem z elektronického kontrolního nástroje.

Městský / Obecní úřad XXX jako pořizovatel potvrzuje, že Územní plán xxxxxxx, jehož datová část byla ověřena v elektronickém kontrolním nástroji prostřednictvím Krajského úřadu Kraje Vysočina dne xx.xx.xxxx (viz doklad v příloze č. X), je v souladu s požadavky jednotného standardu územně plánovací dokumentace.

Dále bude přiložen protokol z ETL nástroje

19. 01. 2024

Mapová aplikace - Územní plány obcí

V mapové aplikaci Územní plány v obcích byly od 1.1.2024 aktualizovány tyto územně plánovací dokumentace: 

ORP Havlíčkův Brod - Změna č. 5 ÚP Havlíčkův Brod, Změna č. 4 ÚP Horní Krupá, Změna č. 7 ÚP Krásná Hora

ORP Humpolec - Změna č. 3 ÚP Hořice

ORP Chotěboř - Změna č. 1 ÚP Čachotín, Změna č. 3 ÚP Víska

ORP Jihlava - Změna č. 1 ÚP Boršov

ORP Moravské Budějovice - ÚP Jakubov

ORP Telč - Změna č. 1 ÚP Horní Myslová, Změna č. 5 ÚP Telč, ÚP Vanov, ÚP Volvčice

ORP Třebíč - Změna č. 1 ÚP Krhulov, Změna č. 2 ÚP Okříšky, Změna č. 2a Třebíč

ORP Žďár nad Sázavou - Změna č. 3 ÚP Svratka

16. 01. 2024

Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, k aplikaci § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb.

Celé společné stanovisko tanovisko naleznete zde:

Znění § 334a zákona č. 283/2021 Sb.§ 334a

(1) Přechodným obdobím se rozumí pro účely odstavců 2 a 3 období od 1. ledna 2024 do 30. června 2024 a pro účely odstavce 4 období od 1. července 2022 do 30. června 2023.

(2) Ve věcech týkajících se územního plánování se v přechodném období postupuje podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou územního řízení týkajícího se vyhrazené stavby uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo stavby s ní související, které v přechodném období nelze zahájit. Pro účely přechodných ustanovení v části dvanácté hlavě II dílu 2 se za den nabytí účinnosti tohoto zákona považuje 1. červenec 2024.

(3)  Ve věcech týkajících se záměrů podle tohoto zákona se v přechodném období postupuje podle dosavadních právních předpisů s výjimkou věcí týkajících se vyhrazených staveb uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, staveb s nimi souvisejících a staveb tvořících s nimi soubor staveb. Pro účely přechodných ustanovení v části dvanácté hlavě II dílu 4 se za den nabytí účinnosti tohoto zákona považuje 1. červenec 2024. Ve věcech týkajících se vyhrazených staveb uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, staveb s nimi souvisejících a staveb tvořících s nimi soubor staveb se postupuje podle tohoto zákona s výjimkou § 172, § 173, § 185 odst. 3 písm. c) a části sedmé.

(4)  V přechodném období vykonává působnost Nejvyššího stavebního úřadu jako služebního úřadu Ministerstvo pro místní rozvoj a působnost stanovenou předsedovi Nejvyššího stavebního úřadu jako služebnímu orgánu státní tajemník v Ministerstvu pro místní rozvoj.

Použitelnost NStZ v oblasti územního plánování

V oblasti územního plánování  se podle § 334a odst. 2 NStZ postupuje podle dosavadních předpisů. Výjimku z tohoto principu představuje územní rozhodování ve věcech vyhrazených staveb, kdy pro účely povolování vyhrazených staveb nebude možné zahajovat nová územní řízení. Jinými slovy, přestože územní rozhodování a umisťování staveb je podle části třetí StZ realizačním nástrojem územního plánování, pro umisťování nových vyhrazených staveb se nepoužije.

Zároveň však platí § 330 odst. 1 NStZ, podle kterého se řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti NStZ dokončí podle dosavadních právních předpisů. To znamená, že zahájená územní řízení, jejichž předmětem je vyhrazená stavba podle NStZ, budou dokončena podle StZ. Nová územní řízení však již nebude možné v přechodném období ve věci vyhrazených staveb zahajovat.

Pro vyhrazené stavby povolované v přechodném období se však v důsledku § 334a odst. 2 NStZ bude vydávat závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b StZ, neboť na vydávání tohoto závazného stanoviska se žádná výjimka v § 334a odst. 2 nevztahuje.

V případě záměrů a staveb jiných než vyhrazených se postupuje podle dosavadních právních předpisů, tedy územní řízení lze u těchto záměrů a staveb zahájit a rozhodnout o žádosti, viz dále.

Dosavadními právními předpisy je nutno rozumět nejen StZ a jeho prováděcí právní předpisy, ale také ta ustanovení NStZ, která v souladu s § 335 písm. a) NStZ již nabyla účinnosti.  S ohledem na skutečnost, že StZ bude zrušen k datu 1. 1. 2024, tedy k nabytí účinnosti NStZ, je pro dosavadní právní předpisy toto datum rozhodující. Jinými slovy, dosavadní právní předpisy se budou používat v jejich znění do 31. 12. 2023.

S ohledem na výše uvedené se bude v důsledku § 334a odst. 2 NStZ v oblasti územního plánování v přechodném období, tj. od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 postupovat ve všech procesech tak, jako by NStZ nenabyl účinnosti. Výjimkou bude územní rozhodování ve věcech vyhrazených staveb a ustanovení NStZ, která již nabyla účinnosti

 

09. 01. 2024

Mapová aplikace - Územní plány obcí

V mapové aplikaci Územní plány v obcích byly od 1.1.2023 do 31.12.2023 aktualizovány tyto územně plánovací dokumentace: 

ORP Bystřice nad Pernštejnem - Změna č. 2 ÚP Zvole

ORP Havlíčkův Brod - Změna č. 3 ÚP Česká Bělá, Změna č. 3  ÚP Dlouhá Ves, Změna č. 12 ÚP Havlíčkův Brod, Změna č. 2 ÚP Havlíčkova Borová,  Změna č. 3 ÚP Knyk, Změna č. 6 ÚP Krásná Hora, Změna č. 4 ÚP Okrouhlice, Změna č. 1 ÚP Olešenka, Změna č. 2 ÚP Stříbrné Hory,  Změna č. 3 ÚP Vysoká,  Změna č. 2 ÚP Ždírec

ORP Humpolec-  Změna č. 1 ÚP Budíkov, Změna č. 2 ÚP Čejov, Změna č. 2 ÚP Kaliště, Změna č. 2 ÚP Řečice

ORP Chotěboř  - Změna č. 1 Úp Kraborovice, Změna č. 3 ÚP Sobíňov

ORP Jihlava - Změna č. 1a a Změna č. 1b ÚP Batelov, Změna č. 1 ÚP Brzkov,  ÚP Dolní Cerekev, ÚP Dvorce, ÚP Hybrálec, ÚP Kamenná, Změna č. 1 ÚP Kaliště,   Změna č. 6 ÚP Polná, ÚP Rančířov, Změna č. 1 ÚP Šimanov, Změna č. 1 ÚP Vilánec,  Změna č. 1 ÚP Zbinohy

ORP Moravské Budějovice - ÚP Bohušice, Změna č. 2b ÚP Jemnice, Změna č. 2 ÚP Láz, Změna č. 1 ÚP Vícenice

ORP Náměšť nad Oslavou - Změna č. 1 ÚP Hartvíkovice,  ÚP Naloučany, Změna č. 2 Náměšť nad Oslavou

ORP Pelhřimov - Změnqa č. ÚP Bořetín, ÚP Božejov, Změna č. 1 Černovice, Změna č. 3 Mnich, Změna č. 1 ÚP Moraveč, Změna č. 1 ÚP Pavlov, Změna č. 1 ÚP Putimov,  ÚP Útěchovičky, Změna č. 2 ÚP Žirov

ORP Světlá nad Sázavou - Změna č. 1 ÚP Druhanov, Změna č. 2 ÚP Horní Paseka, Změna č. 1 ÚP Pohleď, Změna č. 6 ÚP Světlá nad Sázavou, ÚP Trpišovice

ORP Telč - Změna č. 1 ÚP Borovná, Změna č. 2 ÚP Hostětice, Změna č. 1 ÚP Mrákotín, Změna č. 2 a Změna č. 3 ÚP Mysliboř,  Změna č. 1 ÚP Knínice, Změna č. 1 ÚP Nevcehle, Změna č. 1 ÚP Nová Říše, Územní plán Olší,   Změna č. 1 ÚP Ořechov,  Změna č. 1 Rozseč, Změna č. 2 ÚP Stará Říše, Změna č. 2 ÚP Zadní Vydří

ORP Třebíč - Úp Biskupice-Pulkov, Změna č. 1 ÚP Čechtín,  ÚP Dalešice, Změna č. 1 ÚP Herlatice, ÚP Horní Újezd, Změna č. 1  ÚP Hrotovice, Změna č. 1 ÚP Chlístov, Změna č.1 ÚP Nový Telečkov,  Změna č. 1 Úp Mikulovice, Změna č. 1 ÚP Šebkovice, ÚP Petrovice, ÚP Radošov, ÚP Třebenice, Změna č. 2 ÚP Valeč

ORP Velké Meziříčí - Změna č. 1 ÚP Březí, Změna č. 2 ÚP Heřmanov,  Změna č. 1 ÚP Křižanov, Změna č. 1 ÚP Martinice, Změna č. 1 ÚP Ořechov, Změna č. 1 ÚP Kozlov, Změna č. 1 ÚP Oslavička, Změna č. 1 ÚP Netín, ÚP Pikárec

ORP Žďár nad Sázavou - Změna č. 2 ÚP Hodíškov, ÚP Karlov, Změna č. 2 ÚP Krásněves, Změna č. 2 ÚP Ostrov nad Oslavou, Změna č. 3 ÚP Pokojov, Změna č. 1 3 ÚP Sirákov, Změna č. 1 ÚP Světnov, Změna č. 2 a 5 ÚP Žďár nad Sázavou

05. 01. 2024

ZPF x standardizace ÚP

V případě „prostého“ uvádění ÚP do jednotného standardu se z pohledu orgánu ochrany ZPF jedná o technickou změnu dokumentace, v rámci které není důvodné prověřovat dopad na ZPF. Toto však nebude platit v případě „významné“ úpravy regulativů vymezených zastavitelných ploch převáděných v rámci standardizace či vymezování nových zastavitelných ploch v rámci změny územního plánu, jehož součástí je převod do jednotného standardu.

03. 01. 2024

Novela zákona o ZPF

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu zpřísňuje podmínky pro odnětí zemědělské půdy.

Ze zákona byl vyjmut § 4 odst. 5, který zněl: „Odstavec 4 se použije také při posuzování ploch, které jsou již vymezeny jako zastavitelné v platné územně plánovací dokumentaci. Odstavec 3 se nepoužije při posuzování ploch vymezených jako zastavitelné nebo jako plochy územní rezervy v platné územně plánovací dokumentaci.“ Pro doplnění kontextu uvádíme ještě § 4 odst. 3 (zůstává beze změn): „Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.“

Z výše uvedeného vyplývá, že nově u ploch na půdách v I. a II. třídě ochrany, které jsou přebírány z platného ÚP do nového ÚP, bude požadováno standardně prokázání výrazně převažujícího veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Dřívější výjimka již tedy neplatí. Novela zákona je účinná od 1. 1. 2024, tzn. v našich stanoviskách bude toto zohledněno již od těchto dnů. Stanoviska vydaná před účinností novely, tzn. v předchozích fázích projednání (např. v rámci společného jednání, tzn. u „rozjetých“ územních plánů, které však zatím vydány nebyly) zůstávají v platnosti. Podle novely budou posuzovány případné nové změny, jež vyvstanou v rámci pokračujícího projednání. Stejně tak budou již dle současně platné legislativy posuzovány ÚP, které mají již vypsané projednání v rámci nejbližších týdnů/měsíců.

 

03. 01. 2024

Změna hesla/Vypršení platnosti hesla

Jak změnit heslo?

Heslo změníte po přihlášení do IDM Kraje Vysočna (https://idm.kr-vysocina.cz -> po přihlášení do IDM záložka "Profil uživatele"->"Změna hesla".

Nejprve se tedy přihlaste do  https://idm.kr-vysocina.czz

Po přihlášení klikněte vpravo nahoře na profil uživatele, kde vám vyskočí nabídka. Klikněte na „Změna hesla“.  Změňte si své heslo.

Po úspěšné změně hesla se můžete přihlásit  do Portálu územního plánování Kraje Vysočina. http://pupo.kr-vysocina.cz/

Může se stát, že si váš prohlížeč bude v mezipaměti pamatovat vaše staré heslo.  A nepůjde vám se přihlásit. V tomto případě bude potřeba smazat i soubory cookies ve vašem prohlížeči. Postačí pokud smažete záznam authgate.kr-vysocina.cz.

Pokud používáte Chrome, tak pomůže přes nastavení (do prohlížeče zadat adresu - chrome://settings/siteData) odmazat záznam authgate.kr-vysocina.cz.

 

V případě nejasností kontaktujte prosím 

Mgr. Petr Jirásek

e-mail: Jirasek.P@kr-vysocina.cz

tel: +420 564 602 220

 

04. 12. 2023

„Elektronický kontrolní nástroj"

„Elektronický kontrolní nástroj"

Dovolujeme si Vás touto cestou informovat o úpravě postupu při provádění kontrol územních plánů a jejich změn do doby zpřístupnění kontrolního nástroje i pro pořizovatele a projektanty. Dosavadní praxi, kdy soulad všech územních plánů a jejich změn s jednotným standardem kontrolovalo prostřednictvím ETL nástroje Ministerstvo pro místní rozvoj, byla ukončena, jelikož pro tento postup pominul důvod nedostupnosti ETL verze 2. Nově bude kontrolu souladu územních plánů a jejich změn provádět krajský úřad, kterému byl přístup k nástroji ETL verze 2 poskytnut ke dni 4. 12. 2023.

Zveřejnění elektronického kontrolního nástroje pro jednotlivé pořizovatele a projektanty územních plánů je plánováno v prvním čtvrtletí 2024 a bude mu předcházet školení, které bude uskutečněno pravděpodobně formou elektronické videokonference. Aktuální informace v této věci budou zveřejněny prostřednictvím webových stránek Ministerstva a Ústavu územního rozvoje.

Žádost o provedení kontroly dat pro potřebu vydání ÚP v JS pořizovatel podává e-mailem na adresy jirasek.p@kr-vysocina.cz, a wasserbauerova.j@kr-vysocina.cz 

Přílohou žádosti bude:

  • Hlavní složka bude nazvána „DUP_xxxxxx“, kde výraz xxxxxx představuje šestimístní identifikační číslo podle RÚIAN a bude předána v ZIP balíčku. V hlavní složce budou data uložena ve složce:
    • „Data“, která obsahuje vektorové vrstvy územního plánu.

Pokud bude vše v pořádku, zašle krajský úřad pořizovateli emailem protokol z kontrolního nástroje. Protokol pořizovatel vloží do spisu k pořizovanému územnímu plánu. A zároveň přiloží protokol do odůvodnění ÚP.

V případě potřeby bližších informací kontaktujte Mgr. Petra Jiráska nebo Mgr. Janu Wasserbauerovou.

 

30. 11. 2023

Dotace na převod územních plánů do jednotného digitálního standardu - vyčerpání alokace pro obce do 5000 obyvatel

 

Dotace na převod územních plánů do jednotného digitálního standardu pro obce do 5000 obyvatel – vyčerpání alokace

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 14. března 2023 vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí do programu 117 55 Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+, podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí, na dvě dotační aktivity „Územní plán – jednotný standard“ a „Změna územního plánu – jednotný standard“.

Oprávněnými žadateli o dotaci v rámci této výzvy jsou obce na území ČR, které mají 5000 obyvatel nebo méně.

Cílem výzvy je podpořit zpracování územních plánů a jejich transformace do jednotného standardu.

Alokace pro tuto výzvu byla 90 mil. Kč. 27. října 2023 se vydal Dodatek č. 1 k vyhlášené výzvě č. 1 k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce 2023 z podprogramu 117D551 Podpora územně plánovacích dokumentací obcí. Předmětem dodatku bylo navýšení výzvy o 45 mil. Kč. Celková výše alokace tedy byla 135 mil. Kč. K 31. říjnu 2023 byl ukončen příjem žádostí.

Výzva pro rok 2024 vyhlášena nebude. Další výzva se předpokládá až pro rok 2025 (s vyhlášením ke konci roku 2024). Předpokládaná alokace výzvy pro rok 2025 je 45 mil. Kč.

Více informací najdete na adrese https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-uzemniho-planovani-a-architektonickych-u/uzemni-plany-pro-obce/uzemni-plan-a-zmena-uzemniho-planu-2023

 

Dotace na převod územních plánů do jednotného digitálního standardu pro obce od 5001 obyvatel

Integrovaný regionální operační program (IROP) vypsal pro tento účel dvě výzvy pro obce nad 5 tisíc obyvatel.

Obě výzvy mají za cíl převod stávajících územních plánů do jednotného standardu platného pro celou Českou republiku. Přispějí ke sběru dat o územním plánování v souladu s Národním geoportálem územního plánování, který provozuje MMR. Také pomohou naplnit směrnici Evropské unie o zpřístupnění prostorových dat INSPIRE.

Výzvy jsou rozděleny podle kategorie regionu. Výzva č. 75 je určená pro projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici 100 mil. korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). V rámci výzvy č. 76 pak MMR připravilo 500 mil. korun z EFRR na projekty v přechodových regionech. Kraje Vysočina se týká Výzva č. 76.

Kategorie regionů jsou k dispozici na webových stránkách IROP, kde zájemci zároveň najdou informace o semináři pro žadatele a příjemce výzev, který proběhl 15. 2. 2023. Obě výzvy jsou určeny pro obce s více než 5 tis. obyvatel. O dotace mohou průběžně žádat od 31. ledna 2023 přes Monitorovací systém 2021+.

11. 10. 2023

Dotace "Územní plán 2023" - alokace vyčerpána

Ministerstvo pro místní rozvoj s účinností ke dni 14. března 2023 vyhlásil výzvu k předkládání žádostí do programu 117 55 Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+, podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí, na dvě dotační aktivity „Územní plán – jednotný standard“ a „Změna územního plánu – jednotný standard“.

Cílem výzvy je podpořit zpracování územních plánů a jejich transformace do jednotného standardu.

Lhůta pro doručení žádostí do datové schránky ministerstva

Zahájení příjmu žádostí                                         14. března 2023

Datum a hodina ukončení příjmu žádostí           31. října 2023 12:00 hod.

 

Oprávněnými žadateli o dotaci v rámci této výzvy jsou obce na území ČR, které mají 5000 obyvatel nebo méně.

 

Stav alokace výzvy ke dni: 10. 10. 2023 

(celková výše alokace 90 mil. Kč)

součet požadavků: 100%             

volná alokace výzvy: 0%

 

05. 09. 2023

Evidence územně plánovací činnosti

Od 1. 9. 2023 je systém dostupný nově na adrese https://eupc.uur.cz

04. 09. 2023

Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky

Dne 31. srpna 2023 bylo ve Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv v částce 121 pod bodem 263/2023 zveřejněno Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky.

Na základě § 31 odst. 4 stavebního zákona je tedy závaznost Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky od 1. září 2023.

Dále si Vás dovolujeme informovat, že na internetových stránkách MMR i ÚÚR je již tato informace uvedena a bylo zde i uveřejněno Úplné znění Politiky územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 1. 9. 2023).

Odkaz na internetové stránky MMR:

https://mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/koncepce-a-strategie/politika-uzemniho-rozvoje-ceske-republiky/navrh-aktualizace-c-6-politiky-uzemniho-rozvoje-ce

15. 08. 2023

Dotace na převod územních plánů do jednotného digitálního standardu pro obce do 5000 obyvatel

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 14. března 2023 vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí do programu 117 55 Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+, podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí, na dvě dotační aktivity „Územní plán – jednotný standard“ a „Změna územního plánu – jednotný standard“. Cílem výzvy je podpořit zpracování územních plánů a jejich transformace do jednotného standardu. Lhůta pro doručení žádostí do datové schránky ministerstva - zahájení příjmu žádostí 14. března 2023, datum a hodina ukončení příjmu žádostí 31. října 2023 12:00 hod.

Oprávněnými žadateli o dotaci v rámci této výzvy jsou obce na území ČR, které mají 5000 obyvatel nebo méně.

Více informací najdete na adrese https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-uzemniho-planovani-a-architektonickych-u/uzemni-plany-pro-obce/uzemni-plan-a-zmena-uzemniho-planu-2023

Další informace:

O dotaci lze požádat, pokud obec doloží základní náležitosti uvedené v Metodickém pokynu (příloha č. 1 výzvy, bod 2, str. 2 a 3), především smlouvu s projektantem, kde musí být uveden požadavek na vyhotovení změny včetně úplného znění v jednotném standardu, schválené zadání změny, schválenou zprávu o uplatňování či schválení rozhodnutí o pořízení změny a jejím obsahu

Pokud zastupitelstvo obce schválilo zadání změny, zprávu o uplatňování či rozhodnutí o obsahu změny již v loňském roce, kde nebyl uveden požadavek na zpracování v jednotném standardu (podle v té době platné vyhlášky ani být nemusel), ale např. jen obecný požadavek na zpracování v souladu s platnou legislativou a obec se rozhodla jednotný standard zapracovat, je možné o dotaci také požádat.

Bude však třeba také tuto skutečnost doložit jako další přílohu a to k původnímu usnesení zastupitelstva obce o schválení zadání, zprávy.... doplnit další usnesení, kde zastupitelstvo obce souhlasí se zpracováním změny v jednotném standardu, celé zadání či zpráva se znovu projednávat nemusí.

Důležité je, aby tento požadavek byl součástí smlouvy s projektantem a pokud není, bude třeba vyhotovit dodatek ke smlouvě s projektantem popř. získat od projektanta čestné prohlášení, že změnu zpracuje v jednotném standardu. Někdy to může znamenat i navýšení ceny, tady bychom doporučili zpracování dodatku smlouvy, kde bude vyčíslena samostatně cena na zpracování standardu.

MMR plánovalo vypsat tuto výzvu i v příštích letech, ale vzhledem k plánovaným úsporným opatřením, zatím nejsou schopni vypsání výzvy i příštích letech garantovat. Je předpoklad, že k vypsání výzvy nedojde popř. s daleko nižší alokací než byla vypsána pro letošní rok (90 mil. Kč).

 

05. 05. 2023

Vzorové výkresy k jednotnému standardu vybraných částí změny ÚP


Se souhlasem společnosti Atelier DISprojekt s.r.o. předkládáme vzorové výkresy změny územího plánu, které Oddělení územního plánování Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje použít pro převod územního plánu do jednotného standardu. Jedná se o jednu z možností, jak převést územně plánovací dokumentaci do jednotného standardu vybraných částí.

Vzorové výkresy naleznete v části Metodiky - Územní plánování - Krajský úřad  - Standardizace vybraných částí územního plánu - Vzorové výkresy

 

25. 04. 2023

Informační leták Portál územního plánování

Oddělení územního plánování Krajského úřadu Kraje Vysočina vypracovalo informativní leták k Portálu územního plánování obcí, který je určen zejména pro veřejnost. 

Informativní leták

 

21. 04. 2023

Jednotný standard ÚPD - Vzorové struktury a styly
 

Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje uveřejnilo dne 24.3. 2023 vzorové datové struktury pro zpracování územně plánovací dokumentace v jednotném standardu. Dokumenty ke stažení jsou k dispozici zde.

08. 02. 2023

Dotace na pořízení ÚPD - "Územní plány 2023"

Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodlo dne 7. 2. 2023 usnesením č. 0064/01/2023/ZK vyhlásit v rámci Fondu Vysočina Program „Územní plány 2023“. Cílem Programu je podpora prvního pořízení návrhu územního plánu pro společné jednání podle nového stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a to především u malých obcí.

Maximální výše dotace je stanovena na 150 tis. Kč až 250 tis. Kč na jeden projekt (podpora je odvislá od ceny návrhu územního plánu pro společné jednání).

Jedná se o nesoutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden na základě času podání. Obce tak mohou od 13. 3. 2023 od 8:00 h do 31. 3. 2023 podávat své žádosti do vyčerpání finančních prostředků 1 000 000,- Kč.

Potřebné formuláře naleznete na odkaze: https://www.fondvysociny.cz/dotace/zadosti/FV02882?kat=5&s=vse.

06. 02. 2023

Dotace na převod územních plánů do jednotného digitálního standardu

Integrovaný regionální operační program (IROP) vypsal pro tento účel dvě výzvy pro obce nad 5 tisíc obyvatel.

Obě výzvy mají za cíl převod stávajících územních plánů do jednotného standardu platného pro celou Českou republiku. Přispějí ke sběru dat o územním plánování v souladu s Národním geoportálem územního plánování, který provozuje MMR. Také pomohou naplnit směrnici Evropské unie o zpřístupnění prostorových dat INSPIRE.

Výzvy jsou rozděleny podle kategorie regionu. Výzva č. 75 je určená pro projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici 100 mil. korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). V rámci výzvy č. 76 pak MMR připravilo 500 mil. korun z EFRR na projekty v přechodových regionech.
 
Kategorie regionů jsou k dispozici na webových stránkách IROP, kde zájemci zároveň najdou informace k semináři pro žadatele a příjemce výzev. Obě výzvy jsou určeny pro obce s více než 5 tis. obyvatel. O dotace mohou průběžně žádat od 31. ledna 2023 přes Monitorovací systém 2021+.
 
MMR v současnosti zároveň připravuje vyhlášení výzvy na vytváření a změny územních plánů podle jednotného digitálního standardu i v rámci národních dotačních programů. V tomto případě budou moci o podporu žádat obce do 5 tisíc obyvatel.

 

Homepage