O portálu

 

O portálu

 

Portál územního plánování Kraj Vysočina (dále též "PÚPO", "Portál") je informační portál o územním plánování v Kraji Vysočina. Poskytuje informace a služby pro veřejnost, úřady a odborníky.

Portál slouží široké veřejnosti, odborníkům z oboru územního plánování a souvisejících oborů a zaměstnancům veřejné správy. Představuje webový portál, jehož prostřednictvím je jednotným způsobem zajišťován rychlý a srozumitelný přístup k územně plánovací dokumentaci obcí a krajského úřadu Kraje Vysočina na úrovni území kraje, obcí s rozšířenou působností (ORP) a samotných obcí. Dále umožňuje správu potřebných dat územního plánování v jednotném datovém úložišti pro ukládání územně plánovacích podkladů a úzmemně plánovací dokumentace, on-line editaci souvisejících metadat, poskytování webových služeb, zpracování tzv. georeportů a vytěžování dat územního plánování v rámci Kraje Vysočina. Součástí portálu jsou rovněž služby pro výměnu informací s obdobnými řešeními obcí (zejména ORP) prostřednictvím standardizovaných protokolů, vyhledávání dat v databázi územního plánování a poskytování dat projektantům a pracovníkům veřejné správy.

Informační létak

Členění portálu

Z pohledu zákona lze Portál územního plánování rozdělit na tři základní sekce:

 • Politika územního rozvoje (PÚR)
 • Územně plánovací podklady (ÚPP), kam patří:
  • Územně analytické podklady (ÚAP) kraje a obcí s rozšířenou působností
  • Územní studie (ÚS)
 • Územně plánovací dokumentace (ÚPD), kam patří:
  • Zásady územního rozvoje (ZÚR) Kraje Vysočina, nebo-li "Územní plán kraje"
  • Územní plány (ÚP) jednotlivých obcí Kraje Vysočina
  • Regulační plány kraje a obcí

Po technické stránce je pak Portál členěn do následujících funkčních celků:

 • Vlastní webový portál, jehož textová část a mapový atlas poskytují podrobné informace z oblasti územního plánování a výstavby v Kraji Vysočina.
 • Jednotný systém správy dat územního plánování pro jednotné skladování, správu a sdílení i poskytování dat.
 • Systém společných služeb integrujících data z registrů a databází Kraje Vysočina.
 • Systém pro administrátory, tj. množina softwarových komponent, umožňující vytvoření a správu webového obsahu PÚPO.
 • Mobilní aplikace.

Obsah portálu

Obsah Portálu lze rozdělit do těchto oblastí:

 • Územní plán Kraje Vysočina - obsahuje informace a zobrazení Zásad územního rozvoje (ZÚR) Kraje Vysočina a základní informace o datech Politiky územního rozvoje (PÚR) ČR.
 • Územní plány obcí - obsahuje informace a zobrazení územních plánů jednotlivých obcí.
 • Regulační plány - obsahuje informace a zobrazení regulačních plánů.
 • Územně analytické podklady - obsahuje seznam, informace a zobrazení územně analytických podkladů Kraje Vysočina a jednotlivých obcí s rozšířenou působností na území kraje.
 • Územní studie - obsahuje seznam, informace a zobrazení územních studií pořízených v rámci kraje, ORP, města či obce.
 • Výstavba - obsahuje informace o stavebních úřadech na území Kraje Vysočina (působnost, kontakty, ...), formuláře ke stažení, pravidla výstavby a metodickou podporu pro projektanty.
 • Mapy (Atlas územního plánování) - jednotlivé mapové aplikace zobrazují informace z textových a grafických částí územních plánů, územně analytických podkladů a územních studií. Důraz byl kladen na interaktivní propojení textových a mapových částí dokumentací a na jednotné zobrazení dostupných informací v širokém kontextu komplexní problematiky územního plánování a výstavby.

Vznik portálu a autoři projektu

Portál byl realizován v otevřeném řízení na základě veřejné zakázky pod názvem "Vybudování portálu územního plánování obcí Kraje Vysočina". Účelem veřejné zakázky byla realizace projektového záměru podpory územního plánování obcí formou jednotného portálu, datového skladiště dat územního plánování a souvisejících softwarových prostředků ke správě informačního a datového obsahu a jeho následná servisní podpora.

 • Zadavatel: Kraj Vysočina
 • Zahájení prací: 2.10.2019
 • Předání do provozu: 1.3.2021
 • Realizační tým:
  • Kraj Vysočina, Odbor informatiky a Odbor územního plánování (Poděkování za podíl na tvorbě zadání a realizaci projektu patří především Ing. Miroslavě Stloukalové a Mgr. Petru Jiráskovi z OÚPSŘ a dále Ing. Lubomíru Jůzlovi, Ing. Martinu Tejkalovi, Ph.D a Ing. Petru Novákovi z OI.)
  • pracovníci z ORP Jihlava, ORP Pacov, ORP Moravské Budějovice a další, kteří aktivně přispívali k obsahu portálu.
  • Sdružení společností VARS - GEOREAL - T-Mapy.