16. 01. 2024

Stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj, k aplikaci § 334a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 152/2023 Sb.

Celé společné stanovisko tanovisko naleznete zde:

Znění § 334a zákona č. 283/2021 Sb.§ 334a

(1) Přechodným obdobím se rozumí pro účely odstavců 2 a 3 období od 1. ledna 2024 do 30. června 2024 a pro účely odstavce 4 období od 1. července 2022 do 30. června 2023.

(2) Ve věcech týkajících se územního plánování se v přechodném období postupuje podle dosavadních právních předpisů, s výjimkou územního řízení týkajícího se vyhrazené stavby uvedené v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo stavby s ní související, které v přechodném období nelze zahájit. Pro účely přechodných ustanovení v části dvanácté hlavě II dílu 2 se za den nabytí účinnosti tohoto zákona považuje 1. červenec 2024.

(3)  Ve věcech týkajících se záměrů podle tohoto zákona se v přechodném období postupuje podle dosavadních právních předpisů s výjimkou věcí týkajících se vyhrazených staveb uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, staveb s nimi souvisejících a staveb tvořících s nimi soubor staveb. Pro účely přechodných ustanovení v části dvanácté hlavě II dílu 4 se za den nabytí účinnosti tohoto zákona považuje 1. červenec 2024. Ve věcech týkajících se vyhrazených staveb uvedených v příloze č. 3 k tomuto zákonu, staveb s nimi souvisejících a staveb tvořících s nimi soubor staveb se postupuje podle tohoto zákona s výjimkou § 172, § 173, § 185 odst. 3 písm. c) a části sedmé.

(4)  V přechodném období vykonává působnost Nejvyššího stavebního úřadu jako služebního úřadu Ministerstvo pro místní rozvoj a působnost stanovenou předsedovi Nejvyššího stavebního úřadu jako služebnímu orgánu státní tajemník v Ministerstvu pro místní rozvoj.

Použitelnost NStZ v oblasti územního plánování

V oblasti územního plánování  se podle § 334a odst. 2 NStZ postupuje podle dosavadních předpisů. Výjimku z tohoto principu představuje územní rozhodování ve věcech vyhrazených staveb, kdy pro účely povolování vyhrazených staveb nebude možné zahajovat nová územní řízení. Jinými slovy, přestože územní rozhodování a umisťování staveb je podle části třetí StZ realizačním nástrojem územního plánování, pro umisťování nových vyhrazených staveb se nepoužije.

Zároveň však platí § 330 odst. 1 NStZ, podle kterého se řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti NStZ dokončí podle dosavadních právních předpisů. To znamená, že zahájená územní řízení, jejichž předmětem je vyhrazená stavba podle NStZ, budou dokončena podle StZ. Nová územní řízení však již nebude možné v přechodném období ve věci vyhrazených staveb zahajovat.

Pro vyhrazené stavby povolované v přechodném období se však v důsledku § 334a odst. 2 NStZ bude vydávat závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b StZ, neboť na vydávání tohoto závazného stanoviska se žádná výjimka v § 334a odst. 2 nevztahuje.

V případě záměrů a staveb jiných než vyhrazených se postupuje podle dosavadních právních předpisů, tedy územní řízení lze u těchto záměrů a staveb zahájit a rozhodnout o žádosti, viz dále.

Dosavadními právními předpisy je nutno rozumět nejen StZ a jeho prováděcí právní předpisy, ale také ta ustanovení NStZ, která v souladu s § 335 písm. a) NStZ již nabyla účinnosti.  S ohledem na skutečnost, že StZ bude zrušen k datu 1. 1. 2024, tedy k nabytí účinnosti NStZ, je pro dosavadní právní předpisy toto datum rozhodující. Jinými slovy, dosavadní právní předpisy se budou používat v jejich znění do 31. 12. 2023.

S ohledem na výše uvedené se bude v důsledku § 334a odst. 2 NStZ v oblasti územního plánování v přechodném období, tj. od 1. 1. 2024 do 30. 6. 2024 postupovat ve všech procesech tak, jako by NStZ nenabyl účinnosti. Výjimkou bude územní rozhodování ve věcech vyhrazených staveb a ustanovení NStZ, která již nabyla účinnosti