08. 07. 2024

Nový stavební zákon a jeho novely a další prováděcí předpisy

Stavební zákon a jeho novely a další prováděcí předpisy

Zde jsou uvedeny informace o novém stavebním zákoně (zákon č. 283/2021 Sb.) a o jeho novelách.

Upozornění:

Jedná o pracovní pomůcku, texty neprošly jazykovou a legislativní korekturou.

Vyhláška o ÚAP, ÚPD a jednotném standardu

Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a jednotném standardu, nabývá účinnosti 1. 7. 2024.

Vyhláška upravuje náležitosti obsahu územně analytických podkladů, rozsah a formu územně analytických podkladů pro území kraje a jejich úplné aktualizace předkládaných k projednání radě kraje, formáty údajů o území a podmínky jejich poskytování, náležitosti obsahu a strukturu zadání zásad územního rozvoje, územního plánu a regulačního plánu a náležitosti obsahu zadání změny územně plánovací dokumentace. Dále stanoví obsah jednotného standardu územně plánovací dokumentace, vymezení zastavěného území a územních opatření a požadavky na strojově čitelný formát územní studie.

Dokumenty

Vyhláška o ÚAP, ÚPD a jednotném standardu

Odůvodnění