03. 01. 2024

Novela zákona o ZPF

Novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu zpřísňuje podmínky pro odnětí zemědělské půdy.

Ze zákona byl vyjmut § 4 odst. 5, který zněl: „Odstavec 4 se použije také při posuzování ploch, které jsou již vymezeny jako zastavitelné v platné územně plánovací dokumentaci. Odstavec 3 se nepoužije při posuzování ploch vymezených jako zastavitelné nebo jako plochy územní rezervy v platné územně plánovací dokumentaci.“ Pro doplnění kontextu uvádíme ještě § 4 odst. 3 (zůstává beze změn): „Zemědělskou půdu I. a II. třídy ochrany lze odejmout pouze v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu.“

Z výše uvedeného vyplývá, že nově u ploch na půdách v I. a II. třídě ochrany, které jsou přebírány z platného ÚP do nového ÚP, bude požadováno standardně prokázání výrazně převažujícího veřejného zájmu nad veřejným zájmem ochrany zemědělského půdního fondu. Dřívější výjimka již tedy neplatí. Novela zákona je účinná od 1. 1. 2024, tzn. v našich stanoviskách bude toto zohledněno již od těchto dnů. Stanoviska vydaná před účinností novely, tzn. v předchozích fázích projednání (např. v rámci společného jednání, tzn. u „rozjetých“ územních plánů, které však zatím vydány nebyly) zůstávají v platnosti. Podle novely budou posuzovány případné nové změny, jež vyvstanou v rámci pokračujícího projednání. Stejně tak budou již dle současně platné legislativy posuzovány ÚP, které mají již vypsané projednání v rámci nejbližších týdnů/měsíců.