Informace o dotčených orgánech (Výstavba)

 

Informace o dotčených orgánech

 

Kdo je dotčeným orgánem?

Jedná se o orgány, jimž zvláštní právní předpisy svěřují ochranu veřejných zájmů zejména v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, vod, ovzduší, zemědělského půdního fondu, ochrany lesa, ložisek nerostných surovin, odpadového hospodářství, veřejného zdraví, veterinární péče, památkové péče, dopravy, energetiky, požární ochrany a dalších.

Dotčené orgány jsou příslušné k vydání závazného stanoviska nebo vyjádření, které je podkladem rozhodnutí správního orgánu (stavebního úřadu). Dotčené orgány poskytují správnímu orgánu, který vede řízení, všechny informace důležité pro řízení. Pokud jsou dotčené orgány jedním orgánem veřejné správy (jeden úřad), mohou vydat společné koordinované závazné stanovisko.

Co obsahuje závazné stanovisko dotčeného orgánu?

Závazné stanovisko obsahuje závaznou část a odůvodnění. V závazné části dotčený orgán uvede ustanovení zákona, které zmocňuje k jeho vydání a další ustanovení právních předpisů, na kterých je obsah závazné části založen. Především je zde uvedeno řešení otázky, která je předmětem závazného stanoviska, tedy souhlas, podmíněný souhlas nebo nesouhlas. V odůvodnění uvede důvody, o které se opírá obsah závazné části závazného stanoviska, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se řídil při jejich hodnocení a při výkladu právních předpisů, na kterých je obsah závazné části založen.

Závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím, ale jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (stavebního úřadu). Závazná stanoviska platí ve většině případů 2 roky

Jak požádat o závazné stanovisko?

Závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady přikládá, ve většině případů, stavebník k žádosti o povolení záměru (žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, oznámení záměru, ohlášení stavby,......).

Seznam dotčených orgánů, od kterých si je potřeba vyžádat závazné stanovisko lze získat pomocí územně plánovací informace. Pro tento účel lze využít tento formulář„Žádost o územně plánovací informaci“.

Žádost o závazné stanovisko nemá zákonem ani vyhláškou dané náležitosti a každý úřad si buď může připravit vlastní formulář, nebo nemusí mít formulář vůbec. Pro účely požádání o závazné stanovisko dotčeného orgánu lze využít tento formulář:  „Žádost o závazné stanovisko".

Závazné stanovisko orgánu územního plánování

Jestliže vydání územního rozhodnutí nebo jiného úkonu zavisí na posoiuzení jim vyvolané změny v území, je podkladem tohoto rozhodnutí nebo jiného úkonu závazné stanovisko orgánu územního plánování. Závazné stanovisko se pro něktreré záměry určené stavebním zákonem nevydává. V tom případě posuzuje soulad záměru s územně plánovací dokumentací stavební úřad při samostatném rozhodování o věci.

V závazném stanovisku orgán územního plánování určí, zda je záměr přípustný z hlediska souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. Shledá-li záměr přípustným, může stanovit podmínky jeho uskutečnění.