Dotace

 

Financování ÚPD a jejich změn

 

Dotace na pořízení ÚPD - "Územní plány 2023"

  • Dotační titul je zaměřen na podporu návrhu územního plánu pro společné jednání.
  • Celková alokace je stanovena  každoročně ve výzvě k překládání projektů. Dotační titul je jedním z dotačních programů Fondu Vysočina. Maximální výše dotace je pro tento rok stanovena na 150 tis. až 250 tis Kč na jeden projekt (cena je odvislá  od ceny návrhu územního plánu pro společné jednání).
  • Jedná se nesoutěžní program, kdy výběr projektů bude proveden na základě času podání. Obce tak mohou od 13.3.2023 od 8.00 do 31.3.2023 podávat své žádosti do vyčerpání finačních prostředků 1 000 000 Kč.
  • Kontaktní osoba: Ing. Lenka Ryšavá
  • Více informací o tomto dotačním titulu naleznete na stránkách Dotačního programu Kraje Vysočina.
  • Ostatní dotační programy Kraje Vysočina naleznete zde.

 

Náhrady za změny ÚPD

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývyjící ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina č. 02/18 ze dne 24. 4. 2018. Tato pravidla jsou stanovena  pro úhradu nákladů na pořízení změn územních plánů vyvolaných zásadami územního rozvoje nebo jejich aktualizacemi dle ust. § 45 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Ryšavá

 

Standardizace ÚPD

Pro přípravu projektů s využitím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu – IROP zaměřených na změny územních plánů, které uvedou územní plán do jednotného standardu, je možné využít Konzultační servis IROP

Konzultační servis IROP je služba určená ke zjednodušení komunikace při řešení dotazů před podáním žádosti o podporu v rámci IROP, a to k dotazům k výzvám, k přípravě projektových žádostí a dílčím konzultacím k veřejným zakázkám.

Obce nad 5000 obyvatel 

Co se týká obcí nad 5000 obyvatel, pro ty je připravena výzva z IROP. 

Výzvy jsou rozděleny podle kategorie regionu. 

  • Výzva č. 75 je určená pro projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici 100 mil. korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). 
  • V rámci výzvy č. 76 pak MMR připravilo 500 mil. korun z EFRR na projekty v přechodových regionech.

Kategorie regionů jsou k dispozici na webových stránkách IROP, kde zájemci zároveň najdou informace k semináři pro žadatele a příjemce výzev. Obě výzvy jsou určeny pro obce s více než 5 tis. obyvatel. O dotace mohou průběžně žádat od 31. ledna 2023 přes Monitorovací systém 2021+.

 

Obce do 5000 obvyvatel

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 14. března 2023 vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí do programu 117 55 Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+, podprogramu Podpora územně plánovacích dokumentací obcí, na dvě dotační aktivity „Územní plán – jednotný standard“ a Změna územního plánu – jednotný standard. Cílem výzvy je podpořit zpracování územních plánů a jejich transformace do jednotného standardu. Lhůta pro doručení žádostí do datové schránky ministerstva - zahájení příjmu žádostí 14. března 2023, datum a hodina ukončení příjmu žádostí 31. října 2023 12:00 hod.

Oprávněnými žadateli o dotaci v rámci této výzvy jsou obce na území ČR, které mají 5000 obyvatel nebo méně.

Více informací najdete na adrese https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-uzemniho-planovani-a-architektonickych-u/uzemni-plany-pro-obce/uzemni-plan-a-zmena-uzemniho-planu-2023