Dotace

 

Financování ÚPD a jejich změn

 

Dotace na pořízení ÚPD

  • Dotační titul je zaměřen na podporu návrhu územního plánu pro společné jednání.
  • Celková alokace je stanovena  každoročně ve výzvě k překládání projketů. Dotační titul je jedním z dotačních programů Fondu Vysočina.
  • Kontaktní osoba: Ing. Lenka Ryšavá
  • Více informací o tomto dotačním titulu naleznete na stránkách Dotačních programů Kraje Vysočina.
  • Ostatní dotační programy Kraje Vysočina naleznete zde.

 

Náhrady za změny ÚPD

Pravidla Rady Kraje Vysočina pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu vyplývyjící ze Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina č. 02/18 ze dne 24. 4. 2018. Tato pravidla jsou stanovena  pro úhradu nákladů na pořízení změn územních plánů vyvolaných zásadami územního rozvoje nebo jejich aktualizacemi dle ust. § 45 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Ryšavá

 

Standardizace ÚPD

Pro přípravu projektů s využitím dotace z Integrovaného regionálního operačního programu – IROP zaměřených na změny územních plánů, které uvedou územní plán do jednotného standardu, je možné využít Konzultační servis IROP

Konzultační servis IROP je služba určená ke zjednodušení komunikace při řešení dotazů před podáním žádosti o podporu v rámci IROP, a to k dotazům k výzvám, k přípravě projektových žádostí a dílčím konzultacím k veřejným zakázkám.

Obce nad 5000 obyvatel 

Co se týká obcí nad 5000 obyvatel, pro ty se připravuje výzva z IROP, viz https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/76vyzvairop a https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/75vyzvairopPříjem žádostí do cca konce roku 2025. Ukončení projektu do 31.12.2027. Způsobilost výdajů od 1.1.2021. Alokace výzvy č. 76 se předpokládá na 500 mil. Kč. Min. výše na projekt nebude stanovena, max. bude cca 6 mil. Kč. Vlastní zdroje žadatele 15%. Možnost 7% paušálních nákladů. Ukončení realizace projektu: doklad o předání díla + protokol z elektronického kontrolního nástroje (ETL).

Obce do 5000 obvyvatel

V případě obcí do 5000 obyvatel se chystá výzva z národního programu, aktuálně je programová dokumentace na Ministerstvu financí (ve schvalovacím procesu), v řešení je podíl dotace (námi navrhovaný je 100%) s uvažovanou max. částkou 250 tis. Kč na jednu změnu ÚP – jelikož není schváleno, berte to prosím jako předběžnou informaci. Vyhlášení pravděpodobně únor/březen. Oproti zvyklostem z dřívějška bude výzva průběžná, tedy bez bodového hodnocení. Zde je to navrženo tak, že výdaje/náklady akce, které budou hrazené z dotace, jsou uznatelné od data schválení programové dokumentace Ministerstvem financí (tzn. akceptovány budou faktury s datem uskutečnění zdanitelného plnění od data schválení programové dokumentace). Pro rok 2023 by měla být alokace 90 mil. Kč. Informace budou následně zveřejněny zde: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-uzemniho-planovani-a-architektonickych-u.