27. 03. 2024

Kontrolní nástroj ETL a záznam ze školení z 25. 3. 2024

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor územního plánování, připravilo ve spolupráci se společností HYDROSOFT Veleslavín s.r.o. a T-MAPY spol. s r.o. novou verzi kontrolního nástroje na standard územních plánů.

Dne 25. 3. 2024 se ke kontrolnímu nástroji konalo školení, ze kterého je zveřejněna videonahrávka, a to na adrese:

Školení ke kontrolnímu nástroji na standard územního plánu 25. 3. 2024 (youtube.com). Prezentace ze školení je ke stažení ZDE.

Před registrací a zahájením používání tohoto nástroje doporučujeme podrobně se seznámit s uživatelskou příručkou, která je k dispozici ZDE nebo na stránkách UUR (https://www.uur.cz/uzemni-planovani/standardizace-uzemne-planovaci-dokumentace/).

Nový uživatel se pro používání kontrolního nástroje zaregistruje na adrese: https://etl-up-new.uur.cz/etl-v2/registrace.

Po vyplnění požadovaných údajů odešle aplikace nově registrovanému uživateli ověřovací email. Po registraci je uživateli přidělena role „Projektant“. Uživatel, který má oprávněný nárok na přidělení některé z rolí: „Správce“, „Administrátor“, „Pořizovatel“ o takové oprávnění požádá e-mailem administrátory aplikace: zvardon@uur.cz, tomas@uur.cz. Ti posoudí oprávněnost požadavku a požadovanou roli přidělí. V případě nejasností, dotazů či problémů je možné se obracet na konzultační středisko Ústavu územního rozvoje: KonzultacniStredisko@uur.cz.

Veškeré informace najdete v rámci aktuality na webových stránkách ministerstva v sekci Stavební právo > Informace a aktuality > Územní plánování – ZDE.

Současně došlo k aktualizaci obsahu webové stránky k jednotnému standardu územně plánovací dokumentace plánu – ZDE.

V návaznosti na výše uvedené si Vás dovolujeme upozornit na § 21a odst. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů: „Soulad územně plánovací dokumentace s jednotným standardem prokáže pořizovatel v jejím odůvodnění dokladem z elektronického kontrolního nástroje, který Ministerstvo pro místní rozvoj zpřístupní bezplatně způsobem umožňujícím dálkový přístup.“ Vzhledem ke skutečnosti, že ze strany Ministerstva pro místní rozvoj došlo k bezplatnému zpřístupnění kontrolního nástroje, je § 21a odst. 6 vyhlášky přímo aplikovatelný. Od této chvíle tedy již soulad územně plánovací dokumentace s jednotným standardem zkoumá a prokazuje s využitím kontrolního nástroje sám pořizovatel.