Vzorové výkresy ke standardu

 

Vzorové výkresy k jednotnému standardu vybraných částí změny ÚP


Se souhlasem společností Atelier DISprojekt s.r.o. předkládáme vzorové výkresy, který Oddělění územního plánování Krajského úřadu Kraje Vysočina doporučuje pro převod změny územního plánu do jednotného standardu vybraných. Jedná se o jednu z možností, jak převézt územně plánovací dokumentaci do jednotného standardu vybraných částí. Standardizován je celý výkres základního členění území, celý výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací a vybrané prvky hlavního výkresu. Definován je způsob grafického zobrazení i popisu jednotlivých jevů. Standard obsahuje charakteristiky jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, koridorů a překryvných značení, neurčuje však jejich konkrétní regulaci, která musí být vždy tvořena pro dané řešené území.

 

1) Výkres základního členění území

Výkres základního členění území

Ke stažení ve formátu PDF

 

2) Výkres standardizace zpracován ve formátu úplného znění s legendami změn rozvojových ploch a ploch s rozdílným způsobem využití

Ke stažení ve formátu PDF

 

3) Výkres věcné změny s požadavky ze zadání a zajištění souladu s platnými právními předpisy a nadřazenou dokumentací

Ke stažení ve formátu PDF

 

4) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

Ke stažení ve formátu PDF