Standardizace v územním plánování

 

Jednotný standard vybraných částí územního plánu přinese lepší srozumitelnost a porovnatelnost jednotlivých územních plánů, vyšší standardy v organizaci předávání a prezentace dat, jednodušší využitelnost dat v územně analytických podkladech a dalších dokumentech a je základním předpokladem pro digitalizaci stavebního řízení a územního plánování. Jednotný standard naplňuje programové prohlášení vlády a přispěje k plnění Směrnice INSPIRE.
 

Standardizován je celý výkres základního členění území, celý výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací a vybrané prvky hlavního výkresu. Definován je způsob grafického zobrazení i popisu jednotlivých jevů. Standard obsahuje charakteristiky jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití, koridorů a překryvných značení, neurčuje však jejich konkrétní regulaci, která musí být vždy tvořena pro dané řešené území.

Standard dále určuje požadavky na digitální zpracování vektorových dat, rozdělené na požadavky pro zpracovatele pracující v systémech GIS a v systémech CAD, a definuje standardní vektorová data územního plánu včetně obsahů vrstev, typu grafiky a popisných atributů. Stanoveny jsou požadavky na vzájemný soulad vrstev, na zpracování rastrových ekvivalentů výkresů i na uspořádání digitálně odevzdávaných dat.

Kromě metodického pokynu a popisu datového modelu je standard doplněn vzorovými výkresy, vzorovými datovými strukturami a knihovnou grafických symbolů pro standardní zobrazení jevů v prostředí ESRI.

Předpokládaný termín platnosti standardu je 1.1.2023.

V případě kontroly dat přes ETL nástroj kontaktujte Mgr. Petra Jiráska, : + 420 564 602 220, jirasek.p@kr-vysocina.cz

 

 

Standard ÚPD